Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50018-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7939 
(21)  Číslo prihlášky  50018-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 27/18  G02B 27/30  G02B 26/08   
(54)  Názov  Zariadenie obsahujúce svetelný zdroj s možnosťou vychyľovania svetelného zväzku pomocou galvanometrických skenerov 
(57)  Anotácia  Osvetľovacie zariadenie podľa technického riešenia obsahuje ako zdroj žiarenia výbojku zabudovanú v reflektore (1). Pomocou optickej sústavy (11) je svetelný zväzok vychádzajúci z výbojky kolimovaný a jeho rozbiehavosť je znížená. Takto upravený svetelný zväzok dopadá postupne na prvé a druhé rovinné zrkadlá (7, 8) galvanometrických skenerov (4), ktorých osi otáčania sú navzájom kolmé. Najskôr dopadne na prvé rovinné zrkadlo (7), ktoré je nakláňané o uhol α, a tým vychyľuje svetelný zväzok v smere x a následne dopadá na druhé rovinné zrkadlo (8), ktoré je nakláňané o uhol β, kolmo na prvé rovinné zrkadlo (7), a tým vychyľuje svetelný zväzok v smere y kolmom na smer x. Použitím galvanometrických skenerov je dosiahnuteľná vysoká rýchlosť vychyľovania zväzku. Zariadenie je možné použiť pri svetelných efektoch na rôznych kultúrnych, spoločenských a iných udalostiach a pri svetelných reklamách, kde je potrebná vysoká rýchlosť skenovania, ale nie je možné použiť laserový zdroj svetla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KVANT spol. s r.o.; FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kubošek Pavol, RNDr. CSc.; Bellova 56/A, 831 01 Bratislava 37; SK;
Dubec Viktor, Dr. techn.; Sovia 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Fialová Stanislava, Mgr.; Švabinského, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  18.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.02.2021 
   Maximálna platnosť do  18.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2017 06/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2017 11/2017 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50018-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50018-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 18.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 18.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 18.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 18.02.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.03.2017 Typ Platba
3 Plná moc 06.03.2017 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.03.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.04.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 11.04.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.04.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.04.2017 Typ Interné listy
9 Doplnenie materiálov 05.09.2017 Typ Doručené
9a Plná moc 05.09.2017 Typ Doručené
10 záznam o ukončení konania o PÚV 13.09.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.09.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 30.10.2017 Typ Odoslané
PUV 50018-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku