Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50017-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7963 
(21)  Číslo prihlášky  50017-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2016-32466 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.07.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.12.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05D 3/00  A47B 95/00   
(54)  Názov  Čapová príchytka skriňových dverí 
(57)  Anotácia  Upevňovací čap (3) je umiestnený do plastového puzdra (5) vybaveného ramenom (5.1). Na jeho konci je vytvorený vodiaci palec (5.2), umiestnený do vodiacej drážky (7). Rameno (5.1) je vybavené zaisťovacím kolíkom (5.3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALFA 3, s.r.o.; Husova 263, 538 54 Luže; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pritula Martin; Resselovo nám. 12, 537 01 Chrudim; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bačík Kvetoslav, Ing.; ul. SNP 365-76/21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  17.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.02.2021 
   Maximálna platnosť do  17.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.07.2017 07/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.12.2017 12/2017 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50017-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50017-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 17.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 17.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 17.02.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.03.2017 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 07.03.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 07.03.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 07.03.2017 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 10.03.2017 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 10.03.2017 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.03.2017 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 18.04.2017 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 25.04.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 25.04.2017 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 21.04.2017 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 05.10.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.10.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.12.2017 Typ Odoslané
PUV 50017-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku