Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50016-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50016-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.02.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2021-38663 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23L 9/04  F23B 60/00   
(54)  Názov  Kotol na pevné palivá 
(57)  Anotácia  Kotol na pevné palivá podľa technického riešenia pozostáva z kotlového telesa (1) tvoreného kúreniskom (2) s roštom (8) a zo spaľovacej komory (3) s keramickou výmurovkou, ktorá je umiestnená v zadnej časti kotla, a prívodom spaľovacieho vzduchu jednak do priestoru kúreniska (2) paliva, jednak pod rošt (8) kotla a taktiež do spaľovacích ciest v spaľovacej komore (3). Keramická výmurovka umiestnená v spaľovacej komore (3) je rozoberateľná a upravená na odvod spalín z kúreniska (2) a pozostáva zo spodnej keramickej vložky (5) a hornej keramickej vložky (6), ktoré sú vzájomne spojené pomocou zámkových vybraní. Spodná keramická vložka (5) je vybavená na oboch vonkajších bočných stenách prietokovými kanálmi (16) na rovnomerný prívod spaľovacieho vzduchu do keramickej dýzy (4) s vnútorným otvorom (17), ktorá je usadená na spodnej keramickej vložke (5) a má najmenej dva rady priechodných otvorov (7) na prívod spaľovacieho vzduchu do spaľovacej komory (3). Vnútorný otvor (17) keramickej dýzy (4) má prierez kónického tvaru so zúžením do stredu keramickej dýzy (4). Kotol na pevné palivá podľa technického riešenia je výhodne použiteľný pre spaľovacie komory (3) kotlov na pevné palivá s ručným prikladaním na prípravu vykurovacej vody alebo teplej úžitkovej vody. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LITECONNECT s.r.o.; Studentská 182, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buřič Aleš; Studentská 182, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.02.2026 
   Maximálna platnosť do  25.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
 
PUV 50016-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 01.03.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50016-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 25.02.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 25.02.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.02.2022 Typ Doručené
Opis 25.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2022 Typ Doručené
Výkresy 25.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 28.03.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 28.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 10.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50016-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku