Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50016-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50016-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 1/18  G01R 33/42  G01R 33/465  A61L 2/08   
(54)  Názov  Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole 
(57)  Anotácia  Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole pozostáva z kruhovej podstavy (1) nemagnetického materiálu, po obvode ktorej je umiestnená stena (2) z nemagnetického materiálu. Pod kruhovou podstavou (1) je umiestnená dvojvrstvová polkruhová tieniaca doska (7) na vytvorenie elektromagneticky tieneného priestoru a dvojvrstvová obdĺžniková tieniaca doska (6), pričom jedna ich vrstva je z diamagnetického materiálu na zvýšenie účinnosti tienenia elektrického poľa a druhá ich vrstva je z feromagnetického materiálu. Na hornej hrane steny (2) je umiestnené medzikružie (3) na upevnenie fixačnej konštrukcie (4) monitorovacieho systému tvoreného optickým sledovacím zariadením (5) s riadeným svetelným zdrojom. Vnútorný priemer medzikružia (3) je rovnaký ako priemer kruhovej podstavy (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK;
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK;
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Komenského 73, 041 81 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cimbala Roman, prof. Ing., PhD.; Bielocerkevská 17, 040 22 Košice 22; SK;
Kurimský Juraj, doc. Ing., PhD.; Royova 32, 080 05 Prešov 5; SK;
Majláthová Viktória, RNDr., PhD.; Košická Belá 193, 044 65 Košická Belá; SK;
Majláth Igor, RNDr., PhD.; Trieda SNP 3, 040 11 Košice 11; SK;
Vargová Blažena, Ing., PhD.; Vyšný Klátov 121, 044 12 Nižný Klátov; SK;
Kolcunová Iraida, prof. Ing., PhD.; Baška 208, 040 16 Košice 16; SK;
Džmura Jaroslav, doc. Ing., PhD.; Trieda SNP 3, 040 11 Košice 11; SK;
Petráš Jaroslav, doc. Ing., PhD.; Viedenská 27, 040 13 Košice 13; SK;
Dolník Bystrík, doc. Dr. Ing., PhD.; Humenská 49, 040 11 Košice 11; SK;
Zbojovský Ján, Ing., PhD.; Bajzova 1433/6, 040 01 Košice 1; SK;
Peťko Branislav, doc. MVDr., DrSc.; Dvorkinova 762/10, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50010-2021 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.03.2025 
   Maximálna platnosť do  10.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
 
PUV 50016-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50016-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.03.2021 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 10.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 10.03.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 10.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.03.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.03.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.05.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 13.07.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 13.07.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.11.2021 Typ Interné listy
PUV 50016-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku