Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50016-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50016-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 17/20   
(54)  Názov  Stĺp montovaného oplotenia 
(57)  Anotácia  Stĺp montovaného oplotenia obsahuje vnútornú kostru (5) vo forme plášťa štvorbokého hranola a na nej axiálne, sústredne usporiadaný vonkajší plášť (1) vo forme plášťa štvorbokého hranola, kde ich vzájomné usporiadanie je také, že každá stena vonkajšieho plášťa (1) je paralelná s príslušnou stenou vnútornej kostry (5) a vnútorná kostra (5) je s vonkajším plášťom (1) spojená priečkami (13), vonkajší plášť (1) je vybavený aspoň jedným výrezom (9) na vloženie plotových výplní (7) prechádzajúcim vertikálne po celej výške stĺpa v strede šírky steny; stĺp ďalej obsahuje aspoň jeden odnímateľný kryt (3) obsahujúci plochu na zaslepenie nevyužitého výrezu (9), kryt (3) je vybavený dvoma prostriedkami na spojenie so stĺpom, ktoré sú na svojom konci vybavené výstupkom (14), na vonkajšom povrchu vnútornej kostry (5) sú vytvorené dve paralelné drážky (11), prechádzajúce vertikálne po celej výške stĺpa, rozmiestnené symetricky oproti výrezu (9), drážky (11) sú prispôsobené na prijatie výstupkov (14) na vytvorenie pevného, ale rozoberateľného zacvakovacieho spojenia – klipu, kde každý výstupok (14) je prispôsobený na zacvaknutie do drážky (11) a kde rozmiestnenie spojovacích prostriedkov na kryte zodpovedá rozmiestneniu drážok (11) na stĺpe pri zacvaknutom kryte (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELMAR Color, s.r.o.; 322, 958 52 Žabokreky nad Nitrou; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šmotlák Martin; Záhradná 522, 958 52 Žabokreky nad Nitrou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.02.2024 
   Maximálna platnosť do  25.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
 
PUV 50016-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50016-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.02.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 25.02.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 25.02.2020 Typ Doručené
1c Opis 25.02.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 25.02.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.02.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.04.2020 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 18.09.2020 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 08.10.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2020 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 08.10.2020 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.03.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2021 Typ Odoslané
PUV 50016-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku