Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50016-2010
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50016-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.03.2010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.09.2010 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 21/02  F41H 7/02  B60P 3/42   
(54)  Názov  Nosič kontajnerov 
(57)  Anotácia  Nosič kontajnerov má motorizovaný kolesový podvozok (1) s kabínou (2) vodiča, technologický priestor (5) a demontovateľnú rámovú konštrukciu umožňujúcu upevnenie rôznych rozmerov kontajnerov (13, 14, 15, 16). Kolesový podvozok (1) môže mať štyri nápravy, pričom dve predné nápravy sú riaditeľné a kolesá sú poháňané so schémou 8 x 8. Kabína (2) môže byť vybavená pretlakovou filtroventiláciou, protimínovou ochranou, klimatizáciou. Technologický priestor (5) je zakrytý samonosnou pancierovou konštrukciou upevnenou na ráme (9) podvozka (1). Na bokoch tejto konštrukcie sú umiestnené pancierové odklopné kryty (7), ktoré zabezpečujú prístup k technologickým zariadeniam podvozka a zároveň pri ich odklopení umožňujú odklápanie kabíny (2) vodiča. Nosič (6) rezervného kolesa umiestnený za technologickým priestorom (5) umožňuje strojovú, automatizovanú manipuláciu s rezervným kolesom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÝVOJ Martin, a. s.; ul. Komenského 19, 036 01 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polonec Ján, Ing.; Maše Haľamovej 4409/1, 036 01 Martin; SK;
Valášek Jozef, Ing.; Dražkovce 242, 038 02 Dražkovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.09.2010 09/2010 BA2K
2 Poznámky 04.11.2013 11/2013 XX1K
 
PUV 50016-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50016-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 08.03.2010 Typ Doručené
1a Opis 08.03.2010 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 08.03.2010 Typ Doručené
1c Anotácia 08.03.2010 Typ Doručené
1d Výkresy 08.03.2010 Typ Doručené
1e Plná moc 08.03.2010 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.03.2010 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.04.2010 Typ Odoslané
4 Prepracované podlohy 11.06.2010 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.06.2010 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 18.06.2010 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 22.06.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 22.06.2010 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 22.06.2010 Typ Interné listy
10 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 06.12.2010 Typ Doručené
11 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 10.12.2010 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 17.12.2010 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.02.2011 Typ Doručené
14 Vyjadrenie 20.04.2011 Typ Doručené
15 rozhodnutie o zamietnutí námietok (§ 42 ods. 2 písm. b) 16.11.2011 Typ Odoslané
16 Podanie rozkladu 22.12.2011 Typ Doručené
17 Podanie rozkladu 27.12.2011 Typ Doručené
18 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 12.01.2012 Typ Odoslané
19 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 12.01.2012 Typ Odoslané
20 predkladacia správa k rozkladu 12.01.2012 Typ Interné listy
21 vyžiadanie doplnenia rozkladu 19.01.2012 Typ Odoslané
22 Doplnenie materiálov 24.02.2012 Typ Doručené
23 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 01.03.2012 Typ Odoslané
24 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.05.2012 Typ Doručené
25 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 15.06.2012 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.07.2012 Typ Doručené
27 Vyjadrenie k rozkladu 04.09.2012 Typ Doručené
28 všeobecný referátnik 09.11.2012 Typ Odoslané
29 všeobecný referátnik 14.11.2012 Typ Odoslané
30 druhé a ďalšie povolenie predĺženia lehoty 10.12.2012 Typ Odoslané
31 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 10.12.2012 Typ Interné listy
32 protokol o rokovaní komisie 12.12.2012 Typ Interné listy
33 protokol o hlasovaní komisie 12.12.2012 Typ Interné listy
34 Žiadosť inde neuvedená 12.12.2012 Typ Doručené
35 Žiadosť inde neuvedená 13.12.2012 Typ Doručené
36 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.12.2012 Typ Platba
37 rozhodnutie o rozklade 30.01.2013 Typ Odoslané
38 záznam o ukončení konania o PÚV 26.02.2013 Typ Interné listy
39 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.02.2013 Typ Interné listy
40 Výzva na vyjadrenie k žalobe 10.04.2013 Typ Doručené
40a Žaloba 10.04.2013 Typ Doručené
41 všeobecný referátik 29.04.2013 Typ Odoslané
42 všeobecný referátnik 29.04.2013 Typ Odoslané
43 Predvolanie 24.05.2013 Typ Doručené
43a Doplnenie materiálov 24.05.2013 Typ Doručené
44 Rozhodnutie súdu 25.07.2013 Typ Doručené
45 všeobecný referátik 14.08.2013 Typ Odoslané
46 Oznámenie inde neuvedené 15.08.2013 Typ Doručené
47 vnútrospisový list 05.09.2013 Typ Interné listy
48 Oznámenie inde neuvedené 02.10.2013 Typ Doručené
49 vnútrospisový list 11.10.2013 Typ Interné listy
50 rozhodnutie o odvolaní (autoremedúra) 30.10.2013 Typ Odoslané
51 všeobecný referátnik 19.12.2013 Typ Odoslané
52 všeobecný referátnik 19.12.2013 Typ Odoslané
53 všeobecný referátnik 19.12.2013 Typ Odoslané
54 Oznámenie inde neuvedené 10.02.2014 Typ Doručené
55 Žiadosť inde neuvedená 10.02.2014 Typ Doručené
56 Žiadosť inde neuvedená 11.02.2014 Typ Doručené
57 všeobecný referátnik 11.02.2014 Typ Odoslané
58 všeobecný referátnik 11.02.2014 Typ Odoslané
59 všeobecný referátnik 11.02.2014 Typ Odoslané
60 všeobecný referátnik 27.02.2014 Typ Odoslané
61 Doplnenie materiálov 24.02.2014 Typ Doručené
62 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.03.2014 Typ Doručené
63 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 07.08.2014 Typ Interné listy
64 protokol o rokovaní komisie 07.08.2014 Typ Interné listy
65 protokol o hlasovaní komisie 07.08.2014 Typ Interné listy
66 rozhodnutie o rozklade 19.08.2014 Typ Odoslané
67 Vyjadrenie k námietkam 25.01.2015 Typ Doručené
69 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 08.03.2017 Typ Doručené
69a Sprievodný list 08.03.2017 Typ Doručené
70 rozhodnutie o zamietnutí 05.06.2017 Typ Odoslané
71 Podanie rozkladu 10.07.2017 Typ Doručené
71a Sprievodný list 10.07.2017 Typ Doručené
73 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 08.08.2017 Typ Odoslané
74 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.08.2017 Typ Odoslané
75 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.10.2017 Typ Doručené
75a Sprievodný list 20.10.2017 Typ Doručené
76 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.10.2017 Typ Doručené
77 opätovne odoslaný list 08.11.2017 Typ Odoslané
78 všeobecný referátnik 08.11.2017 Typ Odoslané
79 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 08.11.2017 Typ Odoslané
80 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.01.2018 Typ Doručené
80a Sprievodný list 08.01.2018 Typ Doručené
81 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 10.01.2018 Typ Odoslané
82 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2018 Typ Doručené
82a Sprievodný list 12.03.2018 Typ Doručené
82b Oznámenie k poplatkom 12.03.2018 Typ Doručené
83 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.03.2018 Typ Platba
84 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.05.2018 Typ Doručené
84a Sprievodný list 11.05.2018 Typ Doručené
85 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.05.2018 Typ Platba
86 konečné predĺženie lehoty 17.05.2018 Typ Odoslané
87 Vyjadrenie k rozkladu 16.07.2018 Typ Doručené
87a Sprievodný list 16.07.2018 Typ Doručené
87b Príloha inde neuvedená 16.07.2018 Typ Doručené
87c Príloha inde neuvedená 16.07.2018 Typ Doručené
87d Príloha inde neuvedená 16.07.2018 Typ Doručené
87e Príloha inde neuvedená 16.07.2018 Typ Doručené
88 Doplnenie materiálov 24.08.2018 Typ Doručené
88a Sprievodný list 24.08.2018 Typ Doručené
88b Príloha inde neuvedená 24.08.2018 Typ Doručené
89 všeobecný referátnik 27.01.2021 Typ Odoslané
90 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.11.2021 Typ Interné listy
91 protokol o rokovaní komisie 24.11.2021 Typ Interné listy
92 protokol o hlasovaní komisie 25.11.2021 Typ Interné listy
93 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 30.11.2021 Typ Odoslané
PUV 50016-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku