Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50015-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50015-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.02.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/00  B23K 37/00   
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob merania mechanických vlastností na vopred stanovenom mieste zvarového spoja 
(57)  Anotácia  Zariadenie na meranie mechanických vlastností na vopred stanovenom mieste zvarového spoja pozostáva z telesa (1) strihadla (21) s kruhovým otvorom (14), uzatváracej časti (2) strihadla (21), ktoré sú spojené skrutkami (3), medzi telesom (1) strihadla (21) a uzatváracou časťou (2) strihadla (21) je vložený tlačník (4) s kruhovým otvorom (15), v ktorom je vložený strižník (5) s možnosťou jeho axiálnej rotácie, v kruhovom otvore (14) telesa (1) strihadla (21) je vložená strižnica (8) s možnosťou jej axiálnej rotácie, skúšaná vzorka (6) je z jednej časti umiestnená v štvorhrannom otvore (18) strižníka (5) a z druhej časti v štvorhrannom otvore (19) strižnice (8), pričom štvorhranný otvor (18) strižníka (5) je z jednej strany uzatvorený technologickou záslepkou (7) na vymedzenie polohy skúšanej vzorky (6) a štvorhranný otvor (19) strižnice (8) je z jednej strany uzatvorený uzatváracou vložkou (9) na vymedzenie polohy skúšanej vzorky (6), pričom strižná hrana (16) strižníka (5) je tvorená rovinnou plochou v štvorhrannom otvore (18) strižníka (5) a strižná hrana (17) strižnice (8) je tvorená rovinnou plochou v štvorhrannom otvore (19) strižnice (8). Meranie sa spustí prítlakom na tlačník (4), pričom sa merajú a dokumentujú zaťažujúca sila na tlačník (4) a premiestnenie tlačníka (4), strižné hrany (16) strižníka (5) a (17) strižnice (8), pohybom proti sebe pôsobia rovnomerne na povrch skúšanej vzorky (6) a nakoniec prestrihnú skúšanú vzorku (6), čím je skúška ukončená a zo zaznamenanej hodnoty maximálnej zaťažujúcej sily pri prestrihnutí skúšanej vzorky (6) sa stanoví pevnosť v strihu skúšanej vzorky (6) a zo závislosti maximálnej zaťažujúcej sily a premiestnenia tlačníka (4) jej húževnatosť. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinkovič Maroš, Prof. Ing. PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK;
Kovačócy Pavel, Doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK;
Kovaříková Ingrid, Ing. PhD.; Nerudova 6030/12, 917 02 Trnava 2; SK;
Šimeková Beáta, Ing. PhD.; Hospodárska 95, 917 01 Trnava 1; SK;
Hodúlová Erika, Doc. Ing. PhD.; Gejzu Dusíka 22, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.02.2026 
   Maximálna platnosť do  23.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
 
PUV 50015-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 04.03.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50015-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 23.02.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 23.02.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 23.02.2022 Typ Doručené
Opis 23.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2022 Typ Doručené
Výkresy 23.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2022 Typ Odoslané
Oznámenie 28.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 28.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 28.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 05.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50015-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku