Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50015-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9261 
(21)  Číslo prihlášky  50015-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2018-35313U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 19/10  B25J 15/04   
(54)  Názov  Samorezný trhací nit 
(57)  Anotácia  Samorezný trhací nit pozostáva z dutého puzdra (N), ktoré je tvorené rúrkovou časťou (6) zakončenou hlavičkou (7) v tvare príruby, a z trhacieho člena (S) tvoreného driekom (1) vybaveným hlavou (2). Hlava (2) trhacieho člena (S) je vytvorená v tvare skrutkovitej vŕtacej korunky, ku ktorej zadnému čelu (3) je pripevnený driek (1). Priemer valcovej časti (4) drieku (1) zodpovedá priemeru priechodného otvoru (5) rúrkovej časti (6) puzdra (N) a vonkajší priemer hlavy (2) trhacieho člena (S) je rovnaký alebo väčší, ako je vonkajší priemer rúrkovej časti (6) puzdra (N). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEX Rivet s.r.o.; Štefánikova 136/66, Ponava, 612 00 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gável Marian; Štefánikova 136/66, Ponava, 612 00 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2019/000042 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2020/048553 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.09.2023 
   Maximálna platnosť do  03.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50015-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50015-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.02.2021 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 25.02.2021 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.03.2021 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.03.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 08.03.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 08.03.2021 Typ Interné listy
8 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 15.03.2021 Typ Doručené
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50015-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku