Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50015-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9124 
(21)  Číslo prihlášky  50015-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03B 3/15  E03B 3/12   
(54)  Názov  Vložka do studne 
(57)  Anotácia  Vložka do studne má dno (1), ktoré obsahuje aspoň jeden jednocestný ventil (2), otvorený smerom dovnútra, na dno (1) je tesne a nepriepustne upevnená stena (4), pričom vrch vložky do studne môže byť vybavený poklopom (5) s technickým otvorom (6) na nasávacie potrubie a/alebo čerpadlo a prívodným otvorom (7) na plnenie studne z externého zdroja vody. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hores, s.r.o.; Osloboditeľov 29/389, 013 13 Rajecké Teplice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Marčan Boris, Ing.; Osloboditeľov 29/389, 013 13 Rajecké Teplice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.02.2024 
   Maximálna platnosť do  20.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50015-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50015-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.02.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 20.02.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 20.02.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.03.2020 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.03.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 24.03.2020 Typ Doručené
4a Doklad preukazujúci právo na riešenie 24.03.2020 Typ Doručené
4b Sprievodný list 24.03.2020 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.04.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 11.11.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 11.11.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 13.11.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 13.11.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50015-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku