Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50015-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50015-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.07.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PP 54-2015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/20  A61K 35/747  A23L 33/00   
(54)  Názov  Funkčná potravina určená na aplikáciu kmeňa mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Šrobárova 2, 041 80 Košice 1; SK;
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Strojný Ladislav, MVDr., PhD.; Magdalénska 11, 040 01 Košice; SK;
Bomba Alojz, MVDr.; Fibichová 13, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/054600 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017/017662 
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50015-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50015-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.02.2018 Typ Doručené
1a Opis 28.02.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 28.02.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 28.02.2018 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 28.02.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.03.2018 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.03.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.04.2018 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.06.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 18.06.2018 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 02.07.2018 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.08.2018 Typ Doručené
7a Sprievodný list 17.08.2018 Typ Doručené
8 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2018 Typ Platba
9 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 04.09.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 11.10.2018 Typ Doručené
10a Plná moc 11.10.2018 Typ Doručené
10b Sprievodný list 11.10.2018 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2019 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 25.03.2019 Typ Doručené
12a Opis 25.03.2019 Typ Doručené
12b Opis 25.03.2019 Typ Doručené
12c Sprievodný list 25.03.2019 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.04.2019 Typ Odoslané
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.06.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 07.06.2019 Typ Doručené
15 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 13.06.2019 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 07.08.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 07.08.2019 Typ Doručené
17 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.10.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.12.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 16.12.2019 Typ Doručené
19 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 20.12.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.02.2020 Typ Doručené
20a Sprievodný list 26.02.2020 Typ Doručené
21 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 16.03.2020 Typ Odoslané
22 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.03.2020 Typ Platba
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.04.2020 Typ Doručené
23a Sprievodný list 27.04.2020 Typ Doručené
24 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 29.04.2020 Typ Odoslané
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2020 Typ Platba
26 Odpoveď na správu úradu 29.06.2020 Typ Doručené
26a Opis 29.06.2020 Typ Doručené
26b Sprievodný list 29.06.2020 Typ Doručené
27 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.07.2020 Typ Doručené
27a Sprievodný list 30.07.2020 Typ Doručené
28 všeobecný referátnik 17.08.2020 Typ Odoslané
29 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2020 Typ Odoslané
30 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.12.2020 Typ Doručené
30a Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
31 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 03.12.2020 Typ Odoslané
32 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
32a Nároky na ochranu 02.02.2021 Typ Doručené
32b Sprievodný list 02.02.2021 Typ Doručené
33 rozhodnutie o zastavení konania 20.04.2021 Typ Odoslané
34 Podanie rozkladu 20.05.2021 Typ Doručené
34a Sprievodný list 20.05.2021 Typ Doručené
35 predkladacia správa k rozkladu 06.07.2021 Typ Interné listy
36 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 06.07.2021 Typ Odoslané
37 Odôvodnenie rozkladu 19.07.2021 Typ Doručené
37a Sprievodný list 19.07.2021 Typ Doručené
38 predkladacia správa k rozkladu 03.08.2021 Typ Interné listy
PUV 50015-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku