Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50014-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50014-2021 
(22)  Application Date  17.02.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  09.06.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G01J 3/00  G01N 23/20  G01N 23/207   
(54)  Title  Štvorodrazový rtg. monochromátor na vysokorozlišovaciu rtg. difrakciu 
(57)  Abstract  Obsahuje dva monolitické kanálikové monochromátory z rovnakého materiálu, kde jednotlivé monolitické kanálikové monochromátory sú uspôsobené na využitie dvoch rôznych difrakčných kryštalografických rovín 111 a 220 a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený proti prvému monochromátoru o uhol rovnajúci sa rozdielu Braggových uhlov difrakčných kryštalografických rovín 220 a 111; každý monolitický kanálikový monochromátor obsahuje telo tvorené monokryštálom, v ktorom je vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria dve rovinné difrakčné plochy, usporiadané navzájom rôznobežne tak, že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála; a kde všetky štyri rovinné difrakčné plochy sú vychýlené proti difrakčným kryštalografickým rovinám príslušných monokryštálov o rôzne uhly asymetrie 1 až 4 ≠ 0 a kde hodnoty jednotlivých uhlov asymetrie α1 až α4 sa vypočítajú metódou „ray tracing“ na základe dynamickej teórie rtg. difrakcie a optimalizujú sa fitovaním. Monochromátor je osobitne vhodný na rtg. štruktúrnu analýzu slabo rozptyľujúcich vzoriek alebo vzoriek s malým difraktujúcim objemom, ktoré majú monokryštalickú štruktúru (napr. nanoštruktúry). Zachovanie smeru šírenia rtg. zväzku zjednodušuje konštrukciu rtg. zariadenia, ktoré bude takýto monochromátor využívať. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45; SK 
(72)  Inventor(s)  Jergel Matej, Ing., DrSc.; Starhradská 8, 851 05 Bratislava 5; SK;
Nádaždy Peter, Mgr., PhD.; Moravská 3, 831 03 Bratislava 3; SK;
Šiffalovič Peter, Dr. Rer. Nat. , DrSc.; Mierová 20, 821 05 Bratislava 2; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
 
PUV 50014-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50014-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.02.2021 Type Delivered
1a Opis 17.02.2021 Type Delivered
1b Plná moc 17.02.2021 Type Delivered
1c Identifikátor osoby 17.02.2021 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 25.02.2021 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.03.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Type Delivered
5a Opis 03.05.2021 Type Delivered
5b Sprievodný list 03.05.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.05.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 21.05.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 21.05.2021 Type Sent document
11 všeobecný referátnik 25.05.2021 Type Sent document
PUV 50014-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku