Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50014-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9351 
(21)  Číslo prihlášky  50014-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  27.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  27.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01J 3/00  G01N 23/20  G01N 23/207   
(54)  Názov  Štvorodrazový rtg. monochromátor na vysokorozlišovaciu rtg. difrakciu 
(57)  Anotácia  Obsahuje dva monolitické kanálikové monochromátory z rovnakého materiálu, kde jednotlivé monolitické kanálikové monochromátory sú uspôsobené na využitie dvoch rôznych difrakčných kryštalografických rovín 111 a 220 a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený proti prvému monochromátoru o uhol rovnajúci sa rozdielu Braggových uhlov difrakčných kryštalografických rovín 220 a 111; každý monolitický kanálikový monochromátor obsahuje telo tvorené monokryštálom, v ktorom je vytvorený kanál, ktorého dve steny tvoria dve rovinné difrakčné plochy, usporiadané navzájom rôznobežne tak, že ich pomyselná priesečnica je kolmá na pozdĺžnu os kanála; a kde všetky štyri rovinné difrakčné plochy sú vychýlené proti difrakčným kryštalografickým rovinám príslušných monokryštálov o rôzne uhly asymetrie α1 až α4 ≠ 0 a kde hodnoty jednotlivých uhlov asymetrie α1 až α4 sa vypočítajú metódou „ray tracing“ na základe dynamickej teórie rtg. difrakcie a optimalizujú sa fitovaním. Monochromátor je osobitne vhodný na rtg. štruktúrnu analýzu slabo rozptyľujúcich vzoriek alebo vzoriek s malým difraktujúcim objemom, ktoré majú monokryštalickú štruktúru (napr. nanoštruktúry). Zachovanie smeru šírenia rtg. zväzku zjednodušuje konštrukciu rtg. zariadenia, ktoré bude takýto monochromátor využívať. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jergel Matej, Ing., DrSc.; Starhradská 8, 851 05 Bratislava 5; SK;
Nádaždy Peter, Mgr., PhD.; Moravská 3, 831 03 Bratislava 3; SK;
Šiffalovič Peter, Dr. Rer. Nat. , DrSc.; Mierová 20, 821 05 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.02.2025 
   Maximálna platnosť do  17.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.10.2021 20/2021 FG2K
 
PUV 50014-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50014-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 17.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.02.2021 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 17.02.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 25.02.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.03.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
5a Opis 03.05.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.05.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 21.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 21.05.2021 Typ Odoslané
11 všeobecný referátnik 25.05.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.09.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50014-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku