Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50014-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7976 
(21)  Číslo prihlášky  50014-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.01.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/04  B25J 18/04   
(54)  Názov  Flexibilná konštrukcia ramena osi robota 
(57)  Anotácia  Flexibilnú konštrukciu ramena osi robota tvorí otočný kĺb (1), na ktorom sú pomocou skrutkových spojov (7a) pripevnené horný U profil (2) ramena a dolný U profil (3) ramena. Konštrukcia flexibilného ramena je uzatvorená pomocou nosiča (4), na ktorý je tiež pomocou skrutkových spojov (7a) pripevnený horný U profil (2) ramena a dolný U profil (3) ramena. V otočnom kĺbe (1) je pomocou skrutkových spojov (7b) pripevnená prevodovka (5) a elektrický pohon (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Michalík Peter, doc. Ing., PhD.; Kysucká 35, 080 05 Prešov - Solivar; SK;
Zajac Jozef, prof. Ing., CSc.; Laca Novomeského 10, 080 05 Prešov; SK;
Mitaľová Zuzana, Ing., PhD. ; Topoľová 5, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová; SK;
Fecko Tibor, Ing. ; Obrancov mieru 56, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  14.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.02.2021 
   Maximálna platnosť do  14.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50014-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50014-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.02.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 14.02.2017 Typ Doručené
1b Opis 14.02.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.03.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.04.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.05.2017 Typ Doručené
5a Opis 25.05.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 25.05.2017 Typ Doručené
5c Výkresy 25.05.2017 Typ Doručené
5d Anotácia 25.05.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.06.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 12.06.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 13.06.2017 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 13.06.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 12.06.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 06.11.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.11.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.01.2018 Typ Odoslané
PUV 50014-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku