Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50013-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9312 
(21)  Číslo prihlášky  50013-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B68G 7/00  B68G 15/00   
(54)  Názov  Montážne zariadenie bedrových popruhov 
(57)  Anotácia  Montážne zariadenie bedrových popruhov slúži na montáž bedrových popruhov skladajúcich sa z nosného textilného rukáva a výplňového materiálu, polyuretánovej peny, vloženej do rukáva s požadovaným presahom. Zariadenie pozostáva z upínacích lyžín (1) tvaru U, upínacieho valca (2) lyžín. Na upnutie popruhu sa využíva upínač (3), ktorý upne popruh po celej dĺžke. Na umiestnenie upínača (3) do požadovanej polohy slúži pneumatický valec (4). Upnutie sa realizuje pomocou pneumatických valcov (5), prostredníctvom gumovo-kovových tlmičov (6). Na vytiahnutie lyžín po upnutí textilného rukáva a polyuretánovej peny slúži pneumatický valec (7). Takto zostavené montážne zariadenie umožňuje automatickým spôsobom vykonávať montáž bedrového popruhu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jánoš Rudolf, doc. Ing., PhD.; Čínska 2526/21, 040 13 Košice 13; SK;
Semjon Ján, doc. Ing., PhD.; Zupkova 710/25, 040 22 Košice 22; SK;
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.; Budimír 142, 044 43 Budimír; SK;
Marcinko Peter, Ing., PhD.; Starozagorská 5, 040 23 Košice 23; SK;
Virgala Ivan, doc. Ing., PhD.; Cottbuská 1, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.02.2025 
   Maximálna platnosť do  16.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50013-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50013-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.02.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 16.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.02.2021 Typ Doručené
1c Opis 16.02.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.02.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.03.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.03.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 16.04.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 16.04.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 16.04.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 16.04.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.08.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50013-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku