Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50013-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8036 
(21)  Číslo prihlášky  50013-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.03.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C06B 33/00   
(54)  Názov  Termobarická výbušná zmes 
(57)  Anotácia  Termobarická výbušná zmes, určená najmä na výrobu munície lisovaním, obsahuje trhavinovú výbušninu v množstve od 30 do 74 hmotn. %, hliník ako kovové palivo v množstve od 20 do 45 hmotn. % a spojivo, pričom množstvo spojiva vztiahnuté na množstvo trhavinovej výbušniny je od 1 do 6 hmotn. %, spojivom je pokrytá trhavinová výbušnina a spojivom môžu byť fluór obsahujúce polyméry. Ďalej obsahuje fluór obsahujúci polymér v množstve od 5 do 30 hmotn. %, výhodne od 8 do 20 hmotn. %, pričom obsah fluóru vo fluór obsahujúcom polyméri je od 57 do 76 hmotn. % a celkové množstvo kyslíka a fluóru v zmesi je dostatočné na oxidáciu celého množstva hliníka. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Solava Miroslav, Ing.; Okružná 519/101, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Bogdanov Bogdan; gen. Skobelev 10, 4300 Karlovo; BG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Solava Miroslav, Ing.; Okružná 519/101, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Bogdanov Bogdan; gen. Skobelev 10, 4300 Karlovo; BG 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  13.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.02.2021 
   Maximálna platnosť do  13.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.09.2017 09/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.03.2018 03/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50013-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50013-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 13.02.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.03.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.03.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.05.2017 Typ Doručené
5a Opis 19.05.2017 Typ Doručené
5b Plná moc 19.05.2017 Typ Doručené
5c Sprievodný list 19.05.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.06.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 28.06.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 29.06.2017 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 29.06.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 28.06.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 12.12.2017 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.12.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 14.03.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.01.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
PUV 50013-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku