Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50013-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8128 
(21)  Číslo prihlášky  50013-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.01.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41F 17/38  B33Y 30/00  D06P 5/00   
(54)  Názov  Podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu 
(57)  Anotácia  Opísaný je podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu (1) tvorený lineárnym vedením (7), lineárnym posúvačom (4), čeľusťami (5), usmerňovačom (6) dráhy tkaniny a pásom (3) na uzatváranie pohonnej slučky medzi rotorom (2) a lineárnym posúvačom (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nováková - Marcinčínová Ľudmila, Ing., PhD.; K amfiteátru 10, 080 01 Prešov; SK;
Barna Jozef, Ing., PhD.; Smreková 3, 080 01 Prešov; SK;
Telišková Monika, Ing.; Nižný Hrabovec 197, 094 21 Nižný Hrabovec; SK;
Vysocký Tomáš, Ing.; Rovová 6, 080 05 Prešov; SK;
Nováková - Marcinčínová Ema, Ing.; K amfiteátru 10, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  28.01.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.01.2020 
   Maximálna platnosť do  28.01.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 1/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 6/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.10.2020 10/2020 MK2K
 
PUV 50013-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2016 33,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2016 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50013-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.01.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 28.01.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 28.01.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 28.01.2016 Typ Doručené
Opis 28.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2016 Typ Doručené
Výkresy 28.01.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 05.02.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.02.2016 Typ Platba
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 22.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 22.03.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 26.04.2016 Typ Odoslané
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2016 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o pripísanie spolupôvodcu 23.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 22.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 07.07.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.07.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 25.08.2016 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o pripísanie spolupôvodcu 26.08.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.10.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 11.11.2016 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.11.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.02.2017 Typ Doručené
Opis 01.02.2017 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.04.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.06.2017 Typ Doručené
Opis 06.06.2017 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.08.2017 Typ Doručené
Opis 31.08.2017 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.10.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 16.10.2017 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.10.2017 Typ Interné listy
rešeršná správa 14.11.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 15.11.2017 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.11.2017 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.11.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.04.2018 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 06.04.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Typ Odoslané
PUV 50013-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 10.11.2016 Nováková - Marcinčínová Ema, Ing. Barna Jozef, Ing., PhD.
Telišková Monika, Ing. Nováková - Marcinčínová Ľudmila, Ing., PhD.
Barna Jozef, Ing., PhD. Vysocký Tomáš, Ing.
Nováková - Marcinčínová Ľudmila, Ing., PhD. Telišková Monika, Ing.
Vysocký Tomáš, Ing. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Technická univerzita v Košiciach
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku