Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50012-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9321 
(21)  Číslo prihlášky  50012-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/10  B62D 57/032   
(54)  Názov  Noha robota 
(57)  Anotácia  Noha robota obsahuje najmenej dva články (1, 2) vzájomne spojené kĺbovým spojením (4). Noha robota ďalej obsahuje elektromotor (6A) s hriadeľom (61A), kardanový mechanizmus (7A) a ťahadlo (8A), pričom elektromotor (6A) s hriadeľom (61A) je usporiadaný v prvom článku (1), kardanový mechanizmus (7A) obsahuje hnací unášač (71A), hnaný unášač (72A), kríž (73A) a vidlicu (74A). Hnací unášač (71A) je spojený prostredníctvom hriadeľa (61A) elektromotora (6A) s elektromotorom (6A) tak, aby hnací unášač (71A) kardanového mechanizmu (7A) bol poháňaný elektromotorom (6A), hnaný unášač (72A) je spojený s prvým článkom (1), kríž (73A) je uložený medzi hnacím unášačom (71A) a hnaným unášačom (72A), a to tak, že kríž (73A) je otočne spojený s hnacím unášačom (71A) a otočne spojený s hnaným unášačom (72A), s krížom (73A) je otočne spojená vidlica (74A). Ťahadlo (8A) je na jednom svojom konci spojené s vidlicou (74A) a na druhom svojom konci je spojené s druhým článkom (2). Spojenie elektromotora (6A) s kardanovým mechanizmom (7A) a s ťahadlom (8A) spojeným s druhým článkom (2) zabezpečuje prenos rotačného pohybu elektromotora (6A) na kyvný pohyb vidlice (74A) v pozdĺžnej rovine s osou rotácie v strede kríža (73A), a tým aj prenos kyvného pohybu vidlice (74A) na lineárny pohyb ťahadla (8A), čo zabezpečuje kyvný pohyb druhého článku (2) nohy okolo osi kĺbového spojenia (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panza Robotics, s. r. o.; Štefánikova 4, 917 01 Trnava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Balajka Radoslav, Ing.; Molecova 3583/4, 841 04 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.02.2025 
   Maximálna platnosť do  12.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50012-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50012-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 23.02.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.03.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 28.04.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
6b Výkresy 28.04.2021 Typ Doručené
6c Opis 28.04.2021 Typ Doručené
6d Opis 28.04.2021 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 03.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 04.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.08.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50012-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku