Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50012-2017
(11)  Utility Model Number  8131 
(21)  Application Number  50012-2017 
(22)  Application Date  06.02.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.06.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.01.2018 
(45)  Publication of Registration Date  01.06.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  25.04.2018 
(51)  International Patent Classification  A61G 9/00  A47K 7/08  A61H 35/00  E03D 9/08   
(54)  Title  Hygienické zariadenie na asistovanú defekáciu človeka 
(57)  Abstract  Hygienické zariadenie na asistovanú defekácu človeka pozostáva z telesa (1), ktoré je upevnené k pohyblivému závesnému rámu (2) a je súčasťou vybavenia toalety. Voda s liečivom sa privádza pomocou vodnej vetvy (3a) hadice (3) do aplikátora (4) hygienického zariadenia. Vzduch na sušenie okolia rekta je privádzaný do aplikátora (4) pomocou vzduchovej vetvy (3b) hadice (3). Liečivo je uložené v nádrži (5). Stav a nastavenia sú zobrazované na displeji (6). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EUROARMGROUP s. r. o.; Karmínova 1068/1, 010 03 Žilina 3; SK 
(72)  Inventor(s)  Kéry Július, Ing.; SNP 251/98, 094 31 Hanušovce nad Topľou; SK;
Šatková Zlata, Mgr.; Horná Súča č. 248, 913 33 Horná Súča; SK;
Vagner Ladislav, Ing.; Karmínova 1068/1, 010 03 Žilina 3; SK;
Sukmanov Viktor Jegorovič, Ing.; ul.Frunze 23/6, 1900 Sankt Petrburg; RU 
(74)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  06.02.2021 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50006-2017 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  06.02.2021 
   Utility Model Validity maximum until  06.02.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 06/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50012-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50012-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.02.2017 Type Delivered
1a Opis 06.02.2017 Type Delivered
1b Rovnopis patentovej prihlášky 06.02.2017 Type Delivered
1c Plná moc 06.02.2017 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.03.2017 Type Payment
4 Odpoveď na správu úradu 05.04.2017 Type Delivered
4a Sprievodný list 05.04.2017 Type Delivered
4b Doklad preukazujúci právo na riešenie 05.04.2017 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.06.2017 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.08.2017 Type Delivered
6a Sprievodný list 16.08.2017 Type Delivered
7 Odpoveď na správu úradu 11.10.2017 Type Delivered
7a Sprievodný list 11.10.2017 Type Delivered
7b Opis 11.10.2017 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2017 Type Internal Letter
9 rešeršná správa 03.11.2017 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 06.11.2017 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2017 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2017 Type Internal Letter
13 záznam o ukončení konania o PÚV 09.04.2018 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.04.2018 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Type Sent document
PUV 50012-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku