Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50012-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8131 
(21)  Číslo prihlášky  50012-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61G 9/00  A47K 7/08  A61H 35/00  E03D 9/08   
(54)  Názov  Hygienické zariadenie na asistovanú defekáciu človeka 
(57)  Anotácia  Hygienické zariadenie na asistovanú defekácu človeka pozostáva z telesa (1), ktoré je upevnené k pohyblivému závesnému rámu (2) a je súčasťou vybavenia toalety. Voda s liečivom sa privádza pomocou vodnej vetvy (3a) hadice (3) do aplikátora (4) hygienického zariadenia. Vzduch na sušenie okolia rekta je privádzaný do aplikátora (4) pomocou vzduchovej vetvy (3b) hadice (3). Liečivo je uložené v nádrži (5). Stav a nastavenia sú zobrazované na displeji (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROARMGROUP s. r. o.; Karmínova 1068/1, 010 03 Žilina 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kéry Július, Ing.; SNP 251/98, 094 31 Hanušovce nad Topľou; SK;
Šatková Zlata, Mgr.; Horná Súča č. 248, 913 33 Horná Súča; SK;
Vagner Ladislav, Ing.; Karmínova 1068/1, 010 03 Žilina 3; SK;
Sukmanov Viktor Jegorovič, Ing.; ul.Frunze 23/6, 1900 Sankt Petrburg; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  06.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50006-2017 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.02.2021 
   Maximálna platnosť do  06.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 06/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50012-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50012-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 06.02.2017 Typ Doručené
1b Rovnopis patentovej prihlášky 06.02.2017 Typ Doručené
1c Plná moc 06.02.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.03.2017 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 05.04.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 05.04.2017 Typ Doručené
4b Doklad preukazujúci právo na riešenie 05.04.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.06.2017 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.08.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 16.08.2017 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 11.10.2017 Typ Doručené
7a Sprievodný list 11.10.2017 Typ Doručené
7b Opis 11.10.2017 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2017 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 03.11.2017 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 06.11.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2017 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2017 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 09.04.2018 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.04.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Typ Odoslané
PUV 50012-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku