Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50012-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7171 
(21)  Číslo prihlášky  50012-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.02.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 30/04  H01F 30/00   
(54)  Názov  Transformátor s podvojným výstupným vinutím  
(57)  Anotácia  Transformátor s podvojným výstupným vinutím je tvorený feromagnetickým jadrom (1) s izolačnou kostrou cievky (2), na ktorej je navinuté vstupné vinutie (3) s izolačnou vrstvou (6). Začiatok (4) vstupného vinutia (3) je pripojený na svorku (7) a koniec (5) vstupného vinutia (3) je pripojený na svorku (8). Transformátor s podvojným výstupným vinutím s jednou odbočkou má navinuté vnútorné výstupné vinutie (9) s izolačnou vrstvou (16) a vonkajšie výstupné vinutie (12), pričom z tohto vinutia vedie vývod odbočky (15) na svorku (17). Začiatok (10) vnútorného výstupného vinutia (9) a začiatok (13) vonkajšieho výstupného vinutia (12) sú spojené so svorkou (18). Koniec (11) vnútorného výstupného vinutia (9) a koniec (14) vonkajšieho výstupného vinutia (12) sú spojené so svorkou (19). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove; Bayerova 1, 080 01 Prešov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov; SK;
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov; SK;
Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  17.02.2018 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.02.2018 
   Maximálna platnosť do  17.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2015 1/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2015 7/2015 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 05.11.2018 11/2018 MK2K
 
PUV 50012-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50012-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.02.2014 Typ Doručené
1a Opis 17.02.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.02.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 17.02.2014 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 17.02.2014 Typ Doručené
1e Výkresy 17.02.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.03.2014 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.03.2014 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.07.2014 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.08.2014 Typ Doručené
5a Opis 06.08.2014 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 06.08.2014 Typ Doručené
5c Anotácia 06.08.2014 Typ Doručené
5d Obrázok k anotácii 06.08.2014 Typ Doručené
5e Výkresy 06.08.2014 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.09.2014 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 23.10.2014 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 27.10.2014 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 27.10.2014 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 23.10.2014 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 05.05.2015 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.05.2015 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.07.2015 Typ Odoslané
PUV 50012-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku