Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50011-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8832 
(21)  Číslo prihlášky  50011-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.02.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.08.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 17/08  B61D 19/00  B61D 39/00  E05D 15/10   
(54)  Názov  Horný mechanizmus otvárania posuvnej steny alebo bočnice 
(57)  Anotácia  Horný mechanizmus otvárania posuvnej steny alebo bočnice obsahuje vedenie (1) pevne spojené s hriadeľom (5), ktorý je umiestnený medzi kladkami (2), upevnenými cez ložisko (7 ) na unášači (3), pričom unášač (3) je upevnený na posuvnej stene (4). Pootočením hriadeľa (5) sa posuvná stena (4) po kruhovej dráhe odklápa do otvorenej polohy. Po odklopení posuvnej steny (4) sa jej následným posuvom začnú odvaľovať kladky (2) po vedení (1) a na konci vedenia (1) prejdú kladky (2) plynule do tvarového profilu (6) druhej posuvnej steny, ktorý unášaču (3) vytvára vedenie na kompletné vysunutie posuvnej steny (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bendík Jaroslav, Ing.; Slnečná 796/19A, 059 18 Spišské Bystré; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.02.2023 
   Maximálna platnosť do  07.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.03.2020 03/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.08.2020 08/2020 FG2K
 
PUV 50011-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50011-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.02.2019 Typ Doručené
1a Opis 07.02.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 07.02.2019 Typ Doručené
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 07.02.2019 Typ Doručené
1d Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 07.02.2019 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 07.02.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 13.02.2019 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 15.02.2019 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.02.2019 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.04.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.05.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 13.05.2019 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 13.05.2019 Typ Doručené
8a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 13.05.2019 Typ Doručené
8b Opis 13.05.2019 Typ Doručené
8c Sprievodný list 13.05.2019 Typ Doručené
9 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 21.05.2019 Typ Odoslané
10 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.05.2019 Typ Platba
11 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 28.05.2019 Typ Odoslané
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.06.2019 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 24.01.2020 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 24.01.2020 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 24.01.2020 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 24.01.2020 Typ Interné listy
17 záznam o ukončení konania o PÚV 08.06.2020 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.06.2020 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2020 Typ Odoslané
PUV 50011-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku