Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50010-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50010-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.02.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.09.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 11/00  G01R 19/00  G01D 21/02   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie statických charakteristík snímača na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC) 
(57)  Anotácia  Zariadenie na meranie statických charakteristík snímača na báze kompozitov iónový polymér/kov IPMC pozostáva z hlavného rámu (1), montážneho profilu snímača (2) posunutia, montážneho profilu IPMC snímača (3), upevňovacej dosky (4) snímača optického snímača posunutia, elektrických svoriek (5), plastových hranolov (6), IPMC snímača (7), lineárneho pohonu (8), montážnej dosky (9) lineárneho pohonu, optického snímača (10) posunutia, upevňovacej dosky (11) IPMC snímača, závitových tyčí (12), presného multimetra (13), kontroléra (14) krokového motora pohonu, jednosmerného napájacieho zdroja (15), vstupno/výstupného zariadenia (16) a počítača (17). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov 1; SK;
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov 1; SK;
Trojanová Monika, Ing., PhD.; Zámková 31, 056 01 Gelnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.09.2022 17/2022 BA2K
 
PUV 50010-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 22.03.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50010-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 16.02.2022 Typ Doručené
Opis 16.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 11.08.2022 Typ Odoslané
PUV 50010-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku