Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50009-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9336 
(21)  Číslo prihlášky  50009-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 3/28  F41A 3/64   
(54)  Názov  Automatický záver iniciátorov prachovej náplne veľkokalibrového beznábojnicového streliva 
(57)  Anotácia  Iniciátory (24) sú uložené v lôžkach (2), ktoré sú pospájané pomocou drôtu (20) do nekonečného pásu, pričom lôžka (2) zapadajú do vybraní napínacej kladky (1) a pomocnej kladky (5), kde obe kladky (1) a (5) sú priskrutkované ku konzolám (11, 12) a konzole (4) pomocou skrutiek (18) a čapov (9), na ktorom sú otočne uložené, konzoly (11 a 12) sú priamo priskrutkované k nosníku (3) pomocou skrutiek (23). Konzola (4) je primontovaná k nosníku (3) spolu s podložkami (10), potom na konzole (11) je pomocou čapu (8) upevnená západka (6) s pružinou (7), nosník (3) je spolu s ostatným príslušenstvom priskrutkovaný do tela (13) pomocou skrutiek (22). Telo (13) chráni mechanizmy zásobníka (7b) pred znečistením. V tele (13) zásobníka (7b) sú tri oválne drážky, do ktorých zapadajú západky (6) posúvača pásu na posun pásu, na telo (13) je pomocou nitov (21) upevnená vložka (16), na zabezpečenie tela (13) zásobníka (7b) z hliníkovej zliatiny proti opotrebeniu pri vkladaní a vyberaní zo záveru (1´). Zadné veko (14) je k telu (13) priskrutkované pomocou skrutiek (17) a tiež je upevnené aj k nosníku (3) pomocou skrutiek (22), medzi telom (13) a zadným vekom (14) je vložka (16) na nastavovanie dráhy iniciátorov (24) pri šponovaní nekonečného pásu lôžok (2), záver (1´) iniciátorov (24) tvorí nosnú časť. V bočných vybraniach záveru (1´) sú vložené zámky (2´) a (3´) na jeho uzamykanie počas výstrelu prostredníctvom plôch (X), zápalník (4´) s pružinou (8´) je uložený v závere (1´) a závorník (5´) je v kontakte so zámkami (2´) a (3´) na ich blokovanie, vyťahovač (7´) je uložený na čape (6´) a odtláčaný pružinou (9´) na vytiahnutie nábojnice vystreleného iniciátora (24) z nábojovej komory. Telo (2a) posúvača pásu je nosnou časťou a obsahuje kryt (1a) na ochranu pred prachom, pričom v posúvači (11a) sú na čapoch (10a) uložené západky (3a) s pružinami (9a) na zabezpečenie správnej polohy západiek (3a) na zachytenie pásu, potom v konzole (5a) je uložená samostatná západka (3a) s pružinou (9a) na zamedzenie spätného pohybu iniciátorov (24) pri naťahovaní. Pružina (4a) je uložená na tŕni (7a) a kulisa je uložená na páke (8a), pričom páka (8a) je zaistená západkou (13a) s pružinou (14a) a z opačnej strany poistným krúžkom (19a), kde záver (1´) iniciátorov (24) je súčasťou posuvného záveru hlavne na utesnenie a uzamknutie hlavne delostreleckého systému počas výstrelu. Záver (1´) je uzamykaný dvomi posuvnými segmentmi (1´´) do jedného celku, predná časť (8b) záveru (1´) vytvára opornú plochu na uzamykacie segmenty zadnej časti hlavne, vpredu je tesniaci krúžok, na tesnenie hlavne počas výstrelu, vzadu je nábojová komora na iniciátor (24), nosič (5b) záveru (1´) tvorí nosnú a vodiacu časť pre jednotlivé skupiny, pričom záver (1´) iniciátorov (24) je na zasunutie iniciátora (24) do hlavne a na jeho vrátenie prázdneho do zásobníka (7b). Šmýkadlo (2b) je v kontakte so záverom (1´) iniciátorov (24) na zmenu otočného pohybu na posuvný pohyb záveru (1´), pákou (3b) odpaľovania je pripojený pohonu záveru (1´) iniciátora (24) k mechanizmu odpaľovania v zadnej časti hlavne, v zásobníku (7b) je posúvač (4b) pásu na podanie nového iniciátora (24), pričom krytom (6b) je uzatvorený priestor mechanizmov záveru (1´) iniciátorov (24) v nosiči (5b) záveru (1´). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KONŠTRUKTA - Defence, a.s.; Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ušiak Roman, Ing.; A. Lišku 24, 911 05 Trenčín 5; SK;
Lukoťka Roman, Ing.; Šoltésovej 1723/1, 911 01 Trenčín 1; SK;
Mešťánek Fridrich; Pruské 539, 018 52 Pruské; SK;
Tvrdoň Jozef, Ing.; Omšenie 416, 914 43 Omšenie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.02.2025 
   Maximálna platnosť do  10.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 50009-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50009-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.02.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 10.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.02.2021 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.03.2021 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.03.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.04.2021 Typ Doručené
5a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 13.04.2021 Typ Doručené
5b Opis 13.04.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 13.04.2021 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 24.05.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 24.05.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 24.05.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.09.2021 Typ Interné listy
PUV 50009-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku