Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50009-2018
(11)  Utility Model Number  8435 
(21)  Application Number  50009-2018 
(22)  Application Date  08.02.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  05.11.2018 
(45)  Publication of Registration Date  06.05.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  14.03.2019 
(51)  International Patent Classification  A61K 35/644  A61K 31/375  A61P 17/02  A61L 15/44  A61F 13/02   
(54)  Title  Medový prípravok na použitie v medicíne na lokálnu liečbu dlhodobo nehojacich sa rán asociovaných s bakteriálnou infekciou, spôsob jeho výroby a náplasť alebo krytie 
(57)  Abstract  Použitím medu s prídavkom kyseliny askorbovej sa dosahuje zvýšenie antibakteriálnej a antibiofilmovej aktivity medu určeného na medicínske využitie v manažmente hojenia rán. Med je jednodruhový alebo zmesový rôzneho botanického a geografického pôvodu. Predmetom je aj náplasť alebo krytie obsahujúce nosič a medový prípravok. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.; Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava; SK;
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave; Limbová 12, 833 03 Bratislava 37; SK 
(72)  Inventor(s)  Bučeková Marcela, Mgr. ; Zhorínska 27, 841 03 Bratislava 42; SK;
Sojka Martin, RNDr., PhD.; Stará Gala 83, 930 34 Holice; SK;
Majtán Juraj, Ing., PhD.; Šancová 48, 811 05 Bratislava 1; SK;
Majtán Viktor, doc. RNDr., CSc.; Toplianska, 821 07 Bratislava 214; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  08.02.2025 
   Utility Model Validity maximum until  08.02.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 26.01.2022 2/2022 ND2K
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC2K
 
PUV 50009-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.02.2018 34,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.01.2022 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50009-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.02.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 08.02.2018 Type Delivered
Plná moc 08.02.2018 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.02.2018 Type Payment
správa o prieskume vecné chyby 05.04.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 28.05.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 28.05.2018 Type Delivered
Sprievodný list 28.05.2018 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.05.2018 Type Internal Letter
rešeršná správa 10.09.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 20.09.2018 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 21.09.2018 Type Sent document
výsledok rešerše 21.09.2018 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.03.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 11.03.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.01.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 14.01.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 17.01.2022 Type Delivered
predĺženie doby platnosti ÚV 21.01.2022 Type Sent document
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.01.2022 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 21.01.2022 Type Sent document
PUV 50009-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku