Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50009-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8435 
(21)  Číslo prihlášky  50009-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.02.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/644  A61K 31/375  A61P 17/02  A61L 15/44  A61F 13/02   
(54)  Názov  Medový prípravok na použitie v medicíne na lokálnu liečbu dlhodobo nehojacich sa rán asociovaných s bakteriálnou infekciou, spôsob jeho výroby a náplasť alebo krytie 
(57)  Anotácia  Použitím medu s prídavkom kyseliny askorbovej sa dosahuje zvýšenie antibakteriálnej a antibiofilmovej aktivity medu určeného na medicínske využitie v manažmente hojenia rán. Med je jednodruhový alebo zmesový rôzneho botanického a geografického pôvodu. Predmetom je aj náplasť alebo krytie obsahujúce nosič a medový prípravok. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.; Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava; SK;
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave; Limbová 12, 833 03 Bratislava 37; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bučeková Marcela, Mgr. ; Zhorínska 27, 841 03 Bratislava 42; SK;
Sojka Martin, RNDr., PhD.; Stará Gala 83, 930 34 Holice; SK;
Majtán Juraj, Ing., PhD.; Šancová 48, 811 05 Bratislava 1; SK;
Majtán Viktor, doc. RNDr., CSc.; Toplianska, 821 07 Bratislava 214; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.02.2025 
   Maximálna platnosť do  08.02.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 26.01.2022 2/2022 ND2K
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC2K
 
PUV 50009-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.02.2018 34,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.01.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50009-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.02.2018 Typ Platba
správa o prieskume vecné chyby 05.04.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.05.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 28.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.05.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.05.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 10.09.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 20.09.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 21.09.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 21.09.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.03.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 11.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 14.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2022 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 21.01.2022 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.01.2022 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 21.01.2022 Typ Odoslané
PUV 50009-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku