Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50009-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8223 
(21)  Číslo prihlášky  50009-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017-33336 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 3/02  F16C 3/02  C08J 5/04   
(54)  Názov  Čap slnečnej clony dopravných prostriedkov  
(57)  Anotácia  Čap slnečnej clony dopravných prostriedkov pozostáva z tvarovanej rúrky (1), tvoriacej jadro čapu a vonkajšieho plášťa (2) čapu slnečnej clony, kde tvarovaná rúrka (1) je vyrobená z granulátu základného plastového materiálu obsahujúceho adhézne a kohézne prísady, pričom základný plastový materiál je vybraný zo skupiny vysokovýkonných materiálov či ich kopolymérov a vonkajší plášť (2) čapu je vyrobený z bežného plastového granulátu. Základným plastovým materiálom je materiál na báze kaprolaktámu alebo jeho kopolymérov alebo materiál na báze polyamidu 6 alebo jeho kopolymérov, alebo materiál na báze polyamidu 66 alebo jeho kopolymérov, materiál na báze polybutylentereftalátu alebo jeho kopolymérov, alebo materiál na báze sklených vlákien, alebo materiál na báze termoplastických kompozitov alebo ich kopolymérov. Adhéznou a kohéznou prísadou je kovový prášok. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TODEX COMPANY SERVICES s.r.o.; Hradčovice 282, 687 33 Hradčovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bukovský Pavol, Ing.; Borová 20, 919 61 Borová; SK;
Držka Michal, Ing.; SNP 1685/38, 908 51 Holíč 1; SK;
Nádeníček Roman; Těšany 362, 664 54 Těšany; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  30.01.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.01.2021 
   Maximálna platnosť do  30.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 16.09.2021 17/2021 MK2K
 
PUV 50009-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50009-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.01.2017 Typ Doručené
1a Opis 30.01.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.02.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.03.2017 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.05.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.05.2017 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 16.06.2017 Typ Doručené
5a Plná moc 16.06.2017 Typ Doručené
5b Doklad o práve prednosti 16.06.2017 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 18.07.2017 Typ Doručené
6a Opis 18.07.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 18.07.2017 Typ Doručené
6c Výkresy 18.07.2017 Typ Doručené
6d Anotácia 18.07.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.07.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Typ Doručené
8a Sprievodný list 29.09.2017 Typ Doručené
8b Opis 29.09.2017 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 18.10.2017 Typ Doručené
9a Opis 18.10.2017 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 18.10.2017 Typ Doručené
9c Výkresy 18.10.2017 Typ Doručené
9d Anotácia 18.10.2017 Typ Doručené
9e Obrázok k anotácii 18.10.2017 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2017 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 11.01.2018 Typ Doručené
11a Opis 11.01.2018 Typ Doručené
11b Sprievodný list 11.01.2018 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 15.01.2018 Typ Doručené
12a Opis 15.01.2018 Typ Doručené
12b Sprievodný list 15.01.2018 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2018 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 22.01.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 22.01.2018 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 22.01.2018 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.07.2018 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
PUV 50009-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku