Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50008-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9282 
(21)  Číslo prihlášky  50008-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 1/10  B65G 1/137  B25J 9/00   
(54)  Názov  Automatizovaný regál 
(57)  Anotácia  Automatizovaný regál, vhodný pre kolaboratívne robotické pracovisko, obsahuje nosný rám (1), na ktorom sú upevnené aspoň dve stojky (2), na ktorých sú upevnené priečne nosníky (3), na ktorých sú prostredníctvom teleskopického pojazdu (4) posuvne uložené police (5) na ukladanie prepraviek. Police (5) sú vybavené pneumatickým pohonom (6), snímačom prítomnosti prepravky na polici (5) a na ložných plochách fixačnými prvkami (7). Pneumatické pohony (6) sú vybavené snímačom polohy piesta (61) pneumatického pohonu (6). Priečne nosníky (3) sú vybavené svetelnou signalizáciou aktuálneho stavu príslušnej police (5). Nosný rám (1) je vybavený kolieskami (8). Regál je napojený na riadiaci systém robotického pracoviska. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SENZORS, s.r.o.; V. Spanyola 1729/23, 010 01 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tomáš Anton, Ing.; Pod sadom 564/12, 010 04 Žilina; SK;
Suďa Miroslav, Ing. ; Tajovského 2030/22, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ďurica Ján, Ing.; Zakvášov 1519/54-10, 017 07 Považská Bystrica 7; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.02.2025 
   Maximálna platnosť do  05.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 50008-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50008-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 05.02.2021 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 05.02.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 16.02.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.02.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.03.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 06.04.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 07.04.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 06.04.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.08.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50008-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku