Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50008-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8147 
(21)  Číslo prihlášky  50008-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PL 124801 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E21D 11/15  D03D 1/00  D03D 15/242  E04C 5/07   
(54)  Názov  Kompozitná sieťovina 
(57)  Anotácia  Predkladané technické riešenie sa týka kompozitnej sieťoviny aplikovanej napríklad v stavebníctve a v ťažobnom priemysle. Podľa technického riešenia každý z priľahlých pozdĺžnych prameňov (3) je skrútený v dĺžke L každého otvoru (2) z vlákien (3a, 3b) s opačným smerom skrútenia. V sieťovine (1) jednotlivé pozdĺžne pramene (3) v dĺžke L otvorov (2) vytvorených medzi priečnymi tyčami (4) majú vzájomne opačný smer krútenia vlákien (3a, 3b), pričom pozdĺžne pramene (3) pred priečnou tyčou (4) a za priečnou tyčou (4) majú tiež opačný smer skrútenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marian POLUS Przedsiebiorstwo Projektowo-Uslugowo-Wdrozeniowe ANKRA; ul. Żabiniec 5, 31-215 Kraków; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polus Marian; ul. Żabiniec 5, 31-215 Kraków; PL;
Pieczka Piotr; ul. Owocowa 13, 43-229 Ćwiklice; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.01.2024 
   Maximálna platnosť do  26.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2017 10/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 7/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.01.2021 1/2021 ND2K
 
PUV 50008-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.02.2017 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 27.11.2020 80,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50008-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.01.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.02.2017 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 21.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2017 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.02.2017 Typ Platba
rešeršná správa 19.07.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.07.2017 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2017 Typ Odoslané
výsledok rešerše 20.07.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 07.08.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.04.2018 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 25.04.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 25.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 25.11.2020 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 01.12.2020 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 04.12.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 06.09.2022 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 06.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 16.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 16.09.2022 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 16.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovaného podania 21.09.2022 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 21.09.2022 Typ Doručené
PUV 50008-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku