Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50007-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50007-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.01.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  FR1350617 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 27/00   
(54)  Názov  Prírodný vanilín 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rhodia Operations; 52, rue de la Haie Coq, 933 00 Aubervilliers; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAYET Hubert; 13 impasse Fabre d'Eglantine, 698 00 Saint-Priest; FR;
REVELANT Denis; 4 rue Bossuet, 697 40 Genas; FR;
VIBERT Martine; 27 rue Barreme, 690 06 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2948424 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50007-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50007-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.02.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 04.02.2021 Typ Doručené
1b Opis 04.02.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 04.02.2021 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.02.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 12.02.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.02.2021 Typ Odoslané
PUV 50007-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku