Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50007-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9325 
(21)  Číslo prihlášky  50007-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.01.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  FR1350617, FR1363444 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2013, 23.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, FR 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 27/10  A23L 27/24  B01D 3/14  C07C 45/82  C07C 47/58   
(54)  Názov  Prírodný vanilín 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka prírodného vanilínu, ktorý je získaný fermentáciou s čistotou vyššou alebo rovnajúcou sa 96 %, výhodne vyššou alebo rovnajúcou sa 98 %. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rhodia Operations; 52, rue de la Haie Coq, 933 00 Aubervilliers; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gayet Hubert; 13 impasse Fabre d'Eglantine, 698 00 Saint-Priest; FR;
Revelant Denis; 4 rue Bossuet, 697 40 Genas; FR;
Vibert Martine; 27 rue Barreme, 690 06 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2948424 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.01.2018 
   Maximálna platnosť do  20.01.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 16.09.2021 17/2021 HH2K
3 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50007-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50007-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.02.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 04.02.2021 Typ Doručené
1b Opis 04.02.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 04.02.2021 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.02.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 12.02.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.02.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 30.04.2021 Typ Doručené
5a Opis 30.04.2021 Typ Doručené
5b Opis 30.04.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.05.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 06.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 06.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.08.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.09.2021 Typ Odoslané
13 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV - zápis po 4 rokoch 20.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50007-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku