Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50007-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8182 
(21)  Číslo prihlášky  50007-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 13/00  B25J 3/00  G06F 3/00   
(54)  Názov  Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku 
(57)  Anotácia  Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku slúži na simuláciu držania akéhokoľvek predmetu spôsobom korešpondujúcim so skutočnosťou. Telo nadstavby sa nasadzuje na prst alebo palec ruky, kde je možné prispôsobiť veľkosť pre akýkoľvek priemer článku. Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku pri styku s virtuálnym objektom umožňuje vyvolať dojem teploty a tuhosti povrchu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jozef Török, Ing., PhD.; Žalobín 181, 094 03 Žalobín; SK;
Marek Kočiško, doc. Ing., PhD.; Šarišské Bohdanovce 202, 082 05 Šarišské Bohdanovce; SK;
Monika Telišková, Ing. ; Nižný Hrabovec 187, 094 21 Nižný Hrabovec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  23.01.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.01.2021 
   Maximálna platnosť do  23.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.03.2018 3/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2018 8/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 16.09.2021 17/2021 MK2K
 
PUV 50007-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50007-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.01.2017 Typ Doručené
1a Opis 23.01.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 23.01.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.03.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 21.09.2017 Typ Doručené
5a Opis 21.09.2017 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 07.11.2017 Typ Doručené
7a Sprievodný list 07.11.2017 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.11.2017 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 21.12.2017 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 21.12.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 21.12.2017 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 21.12.2017 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 06.06.2018 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.06.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.07.2018 Typ Odoslané
PUV 50007-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku