Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50006-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9597 
(21)  Číslo prihlášky  50006-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/02  F02B 47/02   
(54)  Názov  Šesťtaktný motor a spôsob jeho činnosti 
(57)  Anotácia  Šesťtaktný motor má na kľukovom hriadeli (1) otočne upevnenú ojnicu (2), druhý koniec ojnice (2) je spojený pomocou čapu s piestom (3), ktorý je posuvne uložený vo valci (4), horná časť valca (4) je uzatvorená hlavou (5), v ktorej je umiestnená zapaľovacia sviečka (6) alebo vstrekovacia dýza (6´), v hlave (5) je vytvorený aspoň jeden nasávací palivový kanál (7) spojený s palivovým vstrekovacím čerpadlom a uzatváraný nasávacím palivovým ventilom (8), aspoň jedna vodná vstrekovacia dýza (9) spojená s vodným vstrekovacím čerpadlom na demineralizovanú vodu a uzatváraná nasávacím vodným ventilom (10) a aspoň jeden výfukový kanál (11) uzatváraný výfukovým ventilom (12), pričom ventily (8, 10, 12) sú ovládané elektronicky alebo pomocou vačkového hriadeľa, ktorý je spolupracujúci s kľukovým hriadeľom (1), pričom otáčky kľukového hriadeľa (1) proti vačkovému hriadeľu sú v pomere 3 : 1. Činnosť šesťtaktného motora je nasledujúca, v prvom takte sa piest (3) pohybuje smerom dole a vzduch s palivom v pomere 1 : 15 až 1 : 25 sa dostáva do valca (4) alebo vzduch bez paliva sa dostáva do valca (4), v druhom takte sa piest (3) pohybuje smerom hore a vykonáva sa stláčanie vzduchu s palivom alebo bez paliva, v treťom takte na zapaľovacej sviečke (6) preskočí iskra a nastáva výbuch alebo po vstreknutí paliva vstrekovacou dýzou (6´) nastáva výbuch, piest (3) sa pohybuje smerom dole, vo štvrtom takte v spodnom úvrate piesta (3) sa pootvorí výfukový ventil (12), zníži sa tlak vo valci (4) a piest (3) sa začne pohybovať smerom hore a stláčať výfukové plyny s teplotou 500 °C až do horného úvratu piesta (3), kde plyny dosiahnu 2 000 °C, v piatom takte v hornom úvrate piesta (3) sa vstrekne do valca (4) demineralizovaná voda, dôjde k expanzii a piest (3) sa pohybuje smerom dole, v šiestom takte sa pri pohybe piesta (3) smerom hore vytlačí para zmiešaná s výfukovými plynmi von z valca (4) cez výfukový kanál (11). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stískal Pavel; Hontianske Tesáre 247 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stískal Pavel; Hontianske Tesáre 247 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.01.2026 
   Maximálna platnosť do  27.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 50006-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.02.2022 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50006-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 27.01.2022 Typ Doručené
Opis 27.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.01.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.02.2022 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.02.2022 Typ Platba
oznámenie o výsledku rešerše 02.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.10.2022 Typ Odoslané
PUV 50006-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku