Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50006-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9276 
(21)  Číslo prihlášky  50006-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 47/06  A01K 47/00  A01K 51/00   
(54)  Názov  Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na umiestnenie v nadstavci úľa obsahuje dolný vyhrievací panel a horný vyhrievací panel, ktoré zahŕňajú rám (1, 13), v ktorom sú sendvičovým spôsobom uložené v poradí nasledujúce vrstvy: plech (5) na mechanickú ochranu panelu z vonkajšej strany; tepelnoizolačná doska (6) na zabránenie úniku tepla z vyhrievaného priestoru; reflexná vrstva (7) na odrážanie infračervených lúčov do ohrievaného priestoru; infračervená vyhrievacia fólia (8) ako zdroj infračerveného žiarenia, vybavená pripojením na zdroj elektrického prúdu; sklo (9) na umožnenie prieniku infračervených lúčov do nadstavca úľa; dolný vyhrievací panel obsahuje aj vodné lapače (10) klieštika umiestnené v ráme (1) a prekryté ploché nádobky (14) na vodu s možnosťou odparovania vody na zabezpečenie zvlhčenia vzduchu; horný aj dolný vyhrievací panel obsahujú termostat (4) so snímačom (11) umiestneným v ohrievanom priestore; primárne je zariadenie určené na likvidáciu parazita Varroa destructor (klieštik). Využíva sa rozdielna citlivosť klieštika a včiel na zvýšenú teplotu 42 °C. Použitie zariadenia dovoľuje vylúčiť všetky chemické prostriedky určené na likvidáciu klieštika. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karáč Dušan, Ing.; Červeňova 38, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Karáč Dušan, Ing.; Červeňova 38, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.02.2025 
   Maximálna platnosť do  03.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50006-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50006-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 03.02.2021 Typ Doručené
1b Opis 03.02.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 03.02.2021 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.02.2021 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 11.03.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PÚV 11.03.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.07.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50006-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku