Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50006-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8204 
(21)  Číslo prihlášky  50006-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 1/00  G01B 11/24  G02B 23/26  H04N 13/00   
(54)  Názov  Laserová nadstavba na kameru videoskopu 
(57)  Anotácia  Laserová nadstavba na kameru videoskopu slúži na presnú priestorovú digitalizáciu telies a dutín v ťažko dostupnom prostredí, bez nutnosti demontáže väčších celkov na samostatné prvky. Laserová nadstavba na kameru videoskopu sa nasadzuje na telo kamery videoskopu (1) nasunutím puzdra (2), kde je ju možné upevniť spolu s laserom (5) uloženým v nadstavci (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Telišková Monika, Ing. ; Nižný Hrabovec 187, 094 21 Nižný Hrabovec; SK;
Kočiško Marek, doc. Ing., PhD. ; Šarišské Bohdanovce 202, 082 05 Šarišské Bohdanovce; SK;
Török Jozef, Ing., PhD. ; Žalobín 181, 094 03 Žalobín; SK;
Petrus Jaroslav, Ing. ; Slovenská Kajňa 99, 094 02 Slovenská Kajňa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  23.01.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.01.2021 
   Maximálna platnosť do  23.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.03.2018 3/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 9/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 16.09.2021 17/2021 MK2K
 
PUV 50006-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50006-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.01.2017 Typ Doručené
1a Opis 23.01.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 23.01.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.03.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 20.12.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 21.12.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 21.12.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 21.12.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 13.06.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.06.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
PUV 50006-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku