Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50004-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9582 
(21)  Číslo prihlášky  50004-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25B 11/00  B23B 35/00  B23B 47/28  B23K 37/04   
(54)  Názov  Prípravok na fixáciu tenkostenných materiálov na tvorbu spojov 
(57)  Anotácia  Opisuje sa prípravok na zabezpečenie opory, vzájomnej polohy a celkovej fixácie tenkostenných materiálov pri vŕtacích/spájacích procesoch. Riešenie spadá do oblasti mechanického spracovania kovov bez podstatného obrábania materiálu. Prípravok pozostáva z lôžka (1) s vytvorenými opornými plochami (6, 7) na umiestnenie dvoch tenkostenných materiálov na seba s definovanou veľkosťou preplátovania, prítlačníka (2) spojeného s lôžkom (1) pántmi (3) na zafixovanie polohy materiálov a funkčných otvorov (4, 5), ktoré umožňujú vytvorenie otvoru/spoja v materiáloch fixovaných v prípravku. Technické riešenie je určené na tvorbu spojov technológiou flowdrill s možnosťou následného rezania závitov, resp. na tvorbu otvorov v stanovených pozíciách vŕtaním. Spoje je možné vytvárať z rôznych tenkých materiálov na báze kovov a zliatin pri rôznych parametroch a kombináciách materiálových dvojíc. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Janoško Erik, Ing.; Geologická 47, 056 01 Gelnica; SK;
Guzanová Anna, doc. Ing., PhD.; Bielocerkevská 4, 040 22 Košice 22; SK;
Brezinová Janette, prof. Ing., PhD.; Ortváňová 47, 040 14 Košice 14; SK;
Draganovská Dagmar, doc. Ing., PhD.; Bukurešťská 18, 040 13 Košice 13; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.01.2026 
   Maximálna platnosť do  20.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.05.2022 9/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.09.2022 17/2022 FG2K
 
PUV 50004-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.02.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50004-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 20.01.2022 Typ Doručené
Opis 20.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.01.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.02.2022 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.02.2022 Typ Doručené
Opis 09.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.09.2022 Typ Odoslané
PUV 50004-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku