Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50004-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50004-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.02.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  FR1751021  
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 27/00   
(54)  Názov  Prírodný vanilín 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rhodia Operations; 52, rue de la Haie Coq, 933 00 Aubervilliers; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VIBERT Martine; 27 rue Barreme, 690 06 Lyon; FR;
ETCHEBARNE Alain; 6 rue des Huileries, 795 00 Melle; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3580195 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50004-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50004-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.01.2021 Typ Doručené
1b Rovnopis európskej patentovej prihlášky pri odbočení 29.01.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 29.01.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 01.02.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 01.02.2021 Typ Doručené
3a Identifikátor osoby 01.02.2021 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.02.2021 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 08.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 12.02.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.02.2021 Typ Odoslané
PUV 50004-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku