Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50003-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9342 
(21)  Číslo prihlášky  50003-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37459 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 5/02  B65D 5/36   
(54)  Názov  Priemyselný obal 
(57)  Anotácia  Predkladané technické riešenie sa týka priemyselného obalu všeobecne tvaru lomeného hranola z vlnitej lepenky na balenie, skladovanie a transport priemyselných výrobkov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PILOUS spol. s r.o.; náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, Žižkov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Doležal Roman, DiS.; Revoluční 200/1, 250 91 Zeleneč; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.01.2025 
   Maximálna platnosť do  20.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 50003-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50003-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.01.2021 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 20.01.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 20.01.2021 Typ Doručené
1d Výpis z obchodného registra 20.01.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 22.01.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.01.2021 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 29.01.2021 Typ Doručené
4a Identifikátor osoby 29.01.2021 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 08.02.2021 Typ Doručené
5a Doklad o práve prednosti 08.02.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.02.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 13.05.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 13.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 14.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 14.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.09.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50003-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku