Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50003-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8104 
(21)  Číslo prihlášky  50003-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 29/56  F21V 29/67  F21V 29/71  F21L 4/04   
(54)  Názov  Energetický multifunkčný modul a energetický multifunkčný systém 
(57)  Anotácia  Energetický multifunkčný modul (23) určený najmä na využitie generovaného odpadového tepla zo svetelných zdrojov a na distribúciu tepla/chladu do priestoru, ktorý zahŕňa jadro (1) určené na prechod teplonosnej kvapaliny, ktoré je prispôsobené na prichytenie svetelného zdroja (7). Difúzor (4), výmenník (17) tepla, riadiaci člen (8) na vstupe, riadiaci člen (9) na výstupe, vstupný a výstupný otvor alebo vstupné a výstupné potrubie (2, 3) sú prispôsobené na napojenie na systémové potrubie (21), prvok (12) na usmernenie prúdenia vzduchu a ventilátor (13), pričom vstupný otvor alebo vstupné potrubie (2) je pripojené na riadiaci člen (8) na vstupe. Následne je riadiaci člen (8) na vstupe pripojený na jadro (1) a ďalej je jadro (1) pripojené na riadiaci člen (9) na výstupe, ktorý je pripojený na výstupný otvor alebo výstupné potrubie (3), pričom jadro (1) v časti prispôsobenej na prichytenie svetelného zdroja (7) je hermeticky uzatvorené difúzorom (4). Nad jadrom (1) je osadený výmenník (17) tepla, ktorý je potrubím prepojený s riadiacim členom (8) na vstupe a s riadiacim členom (9) na výstupe. Nad výmenníkom (17) tepla je umiestnený prvok (12) na usmernenie prúdenia vzduchu a nad prvkom (12) je umiestnený ventilátor (13). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoltán Kováč, Ing.; Fedinova, 851 01 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zoltán Kováč, Ing.; Fedinova, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.01.2021 
   Maximálna platnosť do  17.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 06/2018 FG2K
 
PUV 50003-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50003-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.01.2017 Typ Doručené
1a Opis 17.01.2017 Typ Doručené
2 Plná moc 25.01.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.02.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.04.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.06.2017 Typ Doručené
5a Opis 06.06.2017 Typ Doručené
5b Opis 06.06.2017 Typ Doručené
5c Sprievodný list 06.06.2017 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.06.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 25.08.2017 Typ Doručené
7a Opis 25.08.2017 Typ Doručené
7b Sprievodný list 25.08.2017 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.09.2017 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 04.10.2017 Typ Doručené
9a Opis 04.10.2017 Typ Doručené
9b Sprievodný list 04.10.2017 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.10.2017 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 25.10.2017 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 26.10.2017 Typ Odoslané
13 oznámenie o výsledku rešerše 26.10.2017 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 25.10.2017 Typ Interné listy
15 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.01.2018 Typ Doručené
15a Sprievodný list 16.01.2018 Typ Doručené
16 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.02.2018 Typ Platba
17 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.02.2018 Typ Odoslané
18 záznam o ukončení konania o PÚV 04.04.2018 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.04.2018 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.01.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
21b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
22a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
22b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
PUV 50003-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku