Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50002-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9335 
(21)  Číslo prihlášky  50002-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 37/14   
(54)  Názov  Rozoberateľná spojka pre polypropylénový systém na rozvod vody, vzduchu, prípadne iných médií 
(57)  Anotácia  Rozoberateľná spojka je tvorená polypropylénovou hlavicou, ktorá má dve navzájom oddeliteľné časti – prvú časť (1.1) a druhú časť (1.2). Prvá časť (1.1) hlavice má z vnútornej strany valcovú tesniacu plochu na O-krúžok (3) a zámok na závlačku (4). Druhá časť (1.2) hlavice je tvorená čapom s dvoma radiálnymi drážkami (2.1) a (2.2) na tesniaci O-krúžok (3) a zaisťovaciu závlačku (4) a po obvode čapu má vytvorené dva polohovacie výstupky (7.1), (7.2) na zasunutie do výrezov (7.3). Z opačnej strany sú prvá časť (1.1) a druhá časť (1.2) hlavice vybavené hrdlom (5) na polyfúzne tepelné zváranie spojovaných rúrok (6). Na čele vnútornej strany po obvode vnútorného priemeru má prvá časť (1.1) hlavice vytvorené štyri výrezy (7.3), do ktorých zapadnú polohovacie výstupky (7.1), (7.2), čím sa zafixujú obe časti spojky proti otáčaniu. Závlačka (4) môže byť z drôtu odolného proti korózii, prípadne vylisovaná z pevnostne vhodného plastu. Druhá časť (1.2) hlavice môže byť nahradená mosadzným protikusom (9) s vnútorným závitom alebo mosadzným protikusom (10) s vonkajším závitom na montáž závitovej armatúry alebo závitovej rúrky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVARM, a.s.; Dolná 1259/2, 907 01 Myjava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kohut Josef, Ing.; Javorník 132, 696 74 Velká n.Veličkou; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.01.2025 
   Maximálna platnosť do  11.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 50002-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50002-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.01.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 11.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.01.2021 Typ Doručené
1c Opis 11.01.2021 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 11.01.2021 Typ Doručené
1e Anotácia 11.01.2021 Typ Doručené
1f Výkresy 11.01.2021 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.01.2021 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 23.02.2021 Typ Doručené
4a Opis 23.02.2021 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 23.02.2021 Typ Doručené
4c Anotácia 23.02.2021 Typ Doručené
4d Výkresy 23.02.2021 Typ Doručené
4e Plná moc 23.02.2021 Typ Doručené
4f Identifikátor osoby 23.02.2021 Typ Doručené
4g Sprievodný list 23.02.2021 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 14.05.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 14.05.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 14.05.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.09.2021 Typ Interné listy
PUV 50002-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku