Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50001-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9580 
(21)  Číslo prihlášky  50001-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2021-39093 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.08.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 55/10  F16L 55/12  F16L 55/18  F16K 7/06   
(54)  Názov  Zariadenie na uzatváranie potrubí 
(57)  Anotácia  Zariadenie na uzatváranie potrubí je vybavené tlačným členom (2), usporiadaným na prítlak na utesňovací člen (3) potrubia (26), vybavený tesniacou plochou (22), pričom medzi utesňovací člen (3) potrubia (26) a tlačný člen (2) je vložená posuvná opora (4), vybavená prídržnými výstupkami (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FASTRA, s.r.o.; Libenice 30 - Skalka, 280 02 Kolín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stehlík Miroslav; Na Kavkách 443, Žižkov, 284 01 Kutná Hora; CZ;
Helmich Martin; Fučíkova 253, 251 64 Mnichovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.01.2026 
   Maximálna platnosť do  06.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.05.2022 9/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.09.2022 17/2022 FG2K
 
PUV 50001-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.01.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50001-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 06.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.01.2022 Typ Doručené
Opis 06.01.2022 Typ Doručené
Výkresy 06.01.2022 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2022 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 11.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.01.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 27.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.01.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.02.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.02.2022 Typ Doručené
Anotácia 17.02.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.02.2022 Typ Doručené
Opis 17.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 20.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.09.2022 Typ Odoslané
PUV 50001-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku