Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50001-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9231 
(21)  Číslo prihlášky  50001-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 9/00  A01G 9/02  A01G 9/24   
(54)  Názov  Stojan na pestovanie rastlín 
(57)  Anotácia  Stojan na pestovanie rastlín je tvorený rámom (5), ktorý môže byť vybavený demontovateľnou termoizoláciou (1) a obsahuje aspoň jedny dvere (4) a minimálne jeden otvor na umiestnenie zariadenia na riadenie teploty, vlhkosti a vetrania, v hornej časti rámu (5) sú na obidvoch stranách umiestnené dve ozubené kolesá (A) v jednej úrovni a v spodnej časti rámu (5) sú na obidvoch stranách umiestnené dve spodné ozubené kolesá (B) výškovo posunuté, na oboch stranách sú ozubené kolesá (A, B) prepojené nekonečnou reťazou (11), pričom na každej reťazi (11) sú v rovnakej výške do tvaru V upevnené dve ramená (12) otočne spojené s pákou (13), ktorá je otočne spojená s pohyblivým rámom (6) na položenie nádob (18) na pestovanie, jedno zo spodných ozubených kolies (B) na každej strane rámu (5) je spojené s pohonom (7) tak, že pohyb oboch reťazí (11) je synchronizovaný, kde spodná časť rámu (5) je vybavená vaňou (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Horinka Miloš, Ing.; I. Krasku 7, 971 01 Prievidza; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Horinka Miloš, Ing.; I. Krasku 7, 971 01 Prievidza; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.01.2025 
   Maximálna platnosť do  08.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 50001-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50001-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 08.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 08.01.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.01.2021 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.01.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 08.02.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 08.02.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 08.02.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.06.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50001-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku