Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9345 
(21)  Číslo prihlášky  5-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  23.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/38  E04B 1/61  E04C 2/12   
(54)  Názov  Zapustený ohybovo odolný lepený spoj drevených CLT panelov 
(57)  Anotácia  Spoj CLT panelov je tvorený tyčami (1), ktoré majú na obidvoch koncoch vymedzovacie vložky (1b) a driek (1a) s rebierkami na zvýšenie súdržnosti medzi lepidlom a tyčou (1). Tyče (1) sú v CLT paneloch alebo v iných drevených prvkoch osadené vo vyfrézovaných drážkach a zaliate vysokopevnostným lepidlom. Spoj ďalej obsahuje vymedzovaciu platňu (2), do ktorej sú vyfrézované drážky (2a), čím vznikne priestor na inštaláciu tyčí (1). Vo vymedzovacej platni (2) sú v spodnej časti vyvŕtané otvory (2b) na kolíky. Okrem nich sú vo vymedzovacej platni (2) ešte otvory (2c) na fixáciu vymedzovacej platne s kónicky rozšírenou časťou pri povrchu vymedzovacej platne (2), ktoré umožňujú jej pripevnenie k CLT panelu počas montáže a zároveň vytvárajú priestor na zapustenie hlavičky fixačných vrutov. Poslednou časťou spoja sú krátke kolíky (3) s rebierkami na povrchu, ktoré sú vlepované do primárne tlačenej časti CLT panela alebo iného dreveného prvku cez otvory (2b) na kolíky vo vymedzovacej platni (2). Celý spoj je modulárny a umožňuje jeho aplikáciu v súvislom rade po celej dĺžke spájaných CLT panelov. Jednotlivé komponenty spoja môžu byť vyrobené z ocele alebo z iných vhodných kovových aj nekovových materiálov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Farbák Matúš, Ing., PhD.; Nemocničná 1949/53, 026 01 Dolný Kubín 1; SK;
Gocál Jozef, Ing., PhD.; Kempelenova 17, 010 15 Žilina 15; SK;
Jošt Jozef, Ing., PhD.; Horný Hričov 158, 013 42 Horný Hričov; SK;
Šedivý Štefan, Ing., PhD.; Lúčna 1014/9, 014 01 Bytča 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.01.2025 
   Maximálna platnosť do  25.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 23.06.2021 12/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 5-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.01.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 25.01.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 25.01.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 25.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.01.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.02.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.02.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.02.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 22.02.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 22.02.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.05.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 11.05.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 11.05.2021 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 11.05.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.05.2021 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 04.06.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 04.06.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 04.06.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 04.06.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.09.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.10.2021 Typ Odoslané
PUV 5-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku