Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5-2009
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5294 
(21)  Číslo prihlášky  5-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.01.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.05.2009 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2009 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.09.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 17/00   
(54)  Názov  Zapojenie meracej ústredne spoločného elektronického rozdeľovania nákladov na vykurovanie 
(57)  Anotácia  Meracia ústredňa spoločného elektronického rozdeľovania nákladov na vykurovanie je založená na porovnaní strednej teploty vykurovacieho telesa a teploty prostredia alebo na porovnaní strednej teploty vykurovacieho telesa s pevnou teplotou. Multiplexorom (2) vybraný signál z bloku snímačov (1) s ochranou, ktorý je využitím elektrických vlastností elektronických prvkov úmerný teplote a výkonu vykurovacích telies, je upravený v prevodníku (3) a následne spracovaný v bloku mikropočítačového riadenia (4). Výsledok spracovania je zobrazený v bloku zobrazenia spotrebiteľských údajov (5). Jeden prístroj je určený na spracovanie údajov z viacerých používateľských jednotiek. Zapojenie umožňuje diaľkový prenos údajov o pomernej spotrebe tepla z prístroja do centra cez blok komunikačného medzistyku (6). Niektoré údaje sa zobrazujú v bloku zobrazenia prevádzkových údajov (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schwartz Ladislav, doc. Ing., PhD.; Rajecká cesta 5, 010 01 Žilina; SK;
Perko Pavol, Ing.; Železničná 54, 010 03 Žilina - Budatín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  21.01.2016 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.01.2016 
   Maximálna platnosť do  21.01.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.05.2009 05/2009 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2009 11/2009 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 01.03.2013 03/2013 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 03.10.2016 10/2016 MK2K
 
PUV 5-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 21.01.2009 Typ Doručené
1a Opis 21.01.2009 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.01.2009 Typ Doručené
1c Anotácia 21.01.2009 Typ Doručené
1d Výkresy 21.01.2009 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.01.2009 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2009 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 09.03.2009 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 10.03.2009 Typ Odoslané
6 oznámenie o výsledku rešerše 10.03.2009 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 09.03.2009 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 07.09.2009 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.09.2009 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.11.2009 Typ Odoslané
11 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.01.2013 Typ Doručené
12 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.01.2013 Typ Platba
13 predĺženie doby platnosti ÚV 30.01.2013 Typ Odoslané
PUV 5-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku