Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 49-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8080 
(21)  Číslo prihlášky  49-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.05.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 21/08  A63B 21/05  A63B 21/002  F04B 33/00   
(54)  Názov  Pumpa na cvičenie 
(57)  Anotácia  Pumpa (10) na cvičenie pozostáva z dutého telesa (1), ktoré je vo vrchnej časti uzavreté násadkou (1.1.), cez ktorú je umiestnená v dutom telese (1) posuvná tyč (2), ktorá sa skladá z vodiacej tyče (2.1.), rukoväti (2.2.) nachádzajúcej sa na hornej časti vodiacej tyče (2.1.) a plošného útvaru (2.3.) nachádzajúceho sa na spodnej časti vodiacej tyče (2.1.) stojana (3) pripevneného na duté teleso (1) a vývodného telesa (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kostura Norbert, Ing.; Vodárenská 11, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kostura Norbert, Ing.; Vodárenská 11, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  28.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.02.2021 
   Maximálna platnosť do  28.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2017 11/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.05.2018 05/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 49-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 49-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 28.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.02.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 28.02.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 28.02.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 28.02.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.03.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 26.05.2017 Typ Doručené
4a Opis 26.05.2017 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 26.05.2017 Typ Doručené
4c Anotácia 26.05.2017 Typ Doručené
4d Obrázok k anotácii 26.05.2017 Typ Doručené
6 rešeršná správa 15.08.2017 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 18.08.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 18.08.2017 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 17.08.2017 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 12.02.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.02.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.04.2018 Typ Odoslané
PUV 49-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku