Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 46-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9073 
(21)  Číslo prihlášky  46-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.03.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01H 7/00   
(54)  Názov  Kombinovaný elektropneumatický pohon vretena 
(57)  Anotácia  Kombinovaný elektropneumatický pohon vretena je riešený tak, že centrálny hriadeľ (2) elektromodulu (3) tvoreného statorom (5) a rotorom (4) je sériovým konštrukčným spojením prepojený s hriadeľom pneumatického modulu (6) so zabudovanou turbínou (7). Medzi pneumatickým modulom (6) a elektromodulom (3) sú do kruhu usporiadané vzduchové kanály dvojzónového vzduchového chladenia. Pneumatický modul (6) má aspoň jeden otvor na prívod tlakového vzduchu. Dvojzónové vzduchové chladenie pozostáva z rebrovania prvých statorových axiálnych kanálov s prvými výstupnými kanálovými otvormi, ktoré sú striedavo uložené v rebrovaní s druhými statorovými axiálnymi kanálmi s druhými výstupnými kanálovými otvormi. Prvé statorové axiálne kanály s prvými výstupnými kanálovými otvormi a druhé statorové axiálne kanály s druhými výstupnými kanálovými otvormi sú prekryté pohyblivým opláštením (10) statora. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
KINEX BEARINGS, a.s.; 1. mája 71/36, 014 83 Bytča 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánova 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK;
Bábics Jozef, Ing.; Kostolná Gala 91, 930 34 Holice; SK;
Onderová Iveta, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Bučko Ľuboš, Ing.; Bytča - Mikšova 179, 014 01 Bytča 1; SK;
Budický Tomáš, Ing.; Teplická 2176/49, 058 01 Poprad 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.04.2024 
   Maximálna platnosť do  02.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.03.2021 05/2021 FG2K
 
PUV 46-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 46-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.04.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 02.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 02.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 02.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 17.04.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2020 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 23.04.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.06.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 29.06.2020 Typ Doručené
6b Plná moc 29.06.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.07.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 28.09.2020 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 28.09.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 28.09.2020 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 28.09.2020 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.02.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.03.2021 Typ Odoslané
14 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.04.2021 Typ Doručené
14a Plná moc 20.04.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 20.04.2021 Typ Doručené
14c Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.04.2021 Typ Platba
16 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 04.05.2021 Typ Odoslané
PUV 46-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku