Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 46-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8247 
(21)  Číslo prihlášky  46-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61G 7/057  A61G 7/002   
(54)  Názov  Posteľ s antidekubitálnym zariadením 
(57)  Anotácia  Posteľ s antidekubitálnym zariadením, najmä pre imobilných pacientov, má na ráme (1) uloženú pevnú spodnú dosku (2), po ktorej sú cez prevodovú jednotku (7) prostredníctvom náhonového elementu (13) odvaľované guľôčky (6) a unášané protismerne rotujúcim prvým a druhým kotúčom (4), (5) cez unášací kotúč (3), a tým cez napnutú a k rámu zafixovanú antibakteriálnu priedušnú tkaninu (10); obsahuje riadiacu jednotku (16), ovládajúcu najmä hĺbku vmasírovania guľôčky (6) zmenou hrúbky druhého rotujúceho kotúča (5) a rýchlosť a čas otáčania guľôčok (6), a dvojitý rám (14), ktorý je po podsunutí nepremokavej látky (15) pod pacienta a po upevnení zdvihnuteľný do výšky max. 490 mm nad posteľ. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takáč Marián; Bazovského 416/14, 949 11 Nitra 11; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Takáč Marián; Bazovského 416/14, 949 11 Nitra 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  24.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.02.2021 
   Maximálna platnosť do  24.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 46-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 46-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 24.02.2017 Typ Doručené
1b Anotácia 24.02.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 24.02.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.03.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.04.2017 Typ Odoslané
4 záznam z rokovania 12.06.2017 Typ Interné listy
5 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 02.08.2017 Typ Doručené
5a Plná moc 02.08.2017 Typ Doručené
5b Sprievodný list 02.08.2017 Typ Doručené
6 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 03.08.2017 Typ Doručené
7 Žiadosť inde neuvedená 07.08.2017 Typ Doručené
7a Sprievodný list 07.08.2017 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 25.08.2017 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 16.08.2017 Typ Doručené
9a Sprievodný list 16.08.2017 Typ Doručené
9b Opis 16.08.2017 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.10.2017 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 04.12.2017 Typ Doručené
11a Sprievodný list 04.12.2017 Typ Doručené
11b Opis 04.12.2017 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.01.2018 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 26.02.2018 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 06.03.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 06.03.2018 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 01.03.2018 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.08.2018 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.09.2018 Typ Odoslané
PUV 46-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.08.2017 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku