Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 46-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7497 
(21)  Číslo prihlášky  46-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.08.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05D 13/06  F16D 3/12   
(54)  Názov  Regulačný systém na plynulé vyladenie uhlového skrútenia pneumatickej spojky 
(57)  Anotácia  Regulačný systém je určený na realizáciu a zabezpečenie plynulého vyladenia uhlového skrútenia pneumatickej spojky, spôsobeného momentálnou zmenou krútiaceho momentu, na vopred zadefinovanú hodnotu jej konštantného uhla skrútenia. Pozostáva z riadiaceho podsystému (2) a ovládacieho podsystému (3). Riadiaci podsystém (2) je charakterizovaný indukčným snímačom konštantného uhla skrútenia (4), prenosným zariadením (5) elektrického signálu a mikroprocesorom (6). Ovládací podsystém (3) pozostáva z elektromagnetického rozvádzača (8) a zásobníka plynného média (7). Mikroprocesor (6), ktorý tvorí základnú riadiacu zložku regulačného systému (1), zopnutím elektromagnetického rozvádzača (8) spôsobí jeho ovládanie. Ovládaním, teda prestavením elektromagnetického rozvádzača (8) z neutrálnej polohy N do prívodnej polohy P alebo vypúšťacej polohy T sa zabezpečí plynulé vyladenie uhlového skrútenia pneumatickej spojky (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Homišin Jaroslav, prof. Ing., CSc.; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  01.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.04.2022 
   Maximálna platnosť do  01.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2016 3/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.08.2016 8/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 06.05.2019 5/2019 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 46-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.04.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 10.04.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 46-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 01.04.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 01.04.2015 Typ Doručené
Opis 01.04.2015 Typ Doručené
Výkresy 01.04.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.04.2015 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.05.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 28.01.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 28.01.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 28.01.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 28.01.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.06.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 01.06.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.03.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 02.04.2019 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.04.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 17.04.2019 Typ Odoslané
PUV 46-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku