Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 46-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7088 
(21)  Číslo prihlášky  46-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.04.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2013-27778 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.11.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.04.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 7/02  A47H 27/00   
(54)  Názov  Upínač na nádoby umiestnené pred oknom 
(57)  Anotácia  Opisuje sa upínač, ktorý pozostáva z dvoch k sebe pripojených ramien (1) a (2). Predné rameno (1) je vybavené zahnutým tvarovaným koncom (3), ktorý obopína horný okraj nádoby (4), a zadné rameno (2) je upevnené k rámu (5) okna alebo k parapetu (6) okna. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PLASTIA s.r.o.; Na brázdě 1321/8, Michle, 141 00 Praha 4; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jelínek Jan; Dalečín 140, 592 41 Dalečín; CZ;
Dítě Miroslav; Herálec 535, 591 01 Herálec; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.04.2024 
   Maximálna platnosť do  15.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.11.2014 11/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.04.2015 04/2015 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.11.2017 11/2017 ND2K
4 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 PC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 ND2K
 
PUV 46-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 46-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.04.2014 Typ Doručené
2 Doklad o práve prednosti 15.04.2014 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 24.04.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.04.2014 Typ Doručené
4a Opis 24.04.2014 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 24.04.2014 Typ Doručené
4c Anotácia 24.04.2014 Typ Doručené
4d Výkresy 24.04.2014 Typ Doručené
4e Plná moc 24.04.2014 Typ Doručené
4f Doklad o práve prednosti 24.04.2014 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2014 Typ Platba
6a Doklad o práve prednosti 27.05.2014 Typ Doručené
6b Plná moc 27.05.2014 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.07.2014 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 28.08.2014 Typ Doručené
8a Nároky na ochranu 28.08.2014 Typ Doručené
8b Výkresy 28.08.2014 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.09.2014 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 11.09.2014 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 12.09.2014 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 12.09.2014 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 11.09.2014 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 16.02.2015 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.02.2015 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2015 Typ Odoslané
17 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 08.08.2017 Typ Doručené
17a Oznámenie k poplatkom 08.08.2017 Typ Doručené
18 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 09.08.2017 Typ Platba
19 sprievodný list k výpisu z registra ÚV 14.08.2017 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.08.2017 Typ Doručené
20a Plná moc 22.08.2017 Typ Doručené
20b Sprievodný list 22.08.2017 Typ Doručené
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 24.08.2017 Typ Doručené
21a Plná moc 24.08.2017 Typ Doručené
22 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 21.09.2017 Typ Odoslané
23 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 10.10.2017 Typ Platba
24 predĺženie doby platnosti ÚV 17.10.2017 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.10.2017 Typ Doručené
25a Plná moc 16.10.2017 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.10.2017 Typ Doručené
26a Doplnenie materiálov 16.10.2017 Typ Doručené
26b Plná moc 16.10.2017 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.10.2017 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku 10.11.2017 Typ Odoslané
29 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2017 Typ Platba
30 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.12.2017 Typ Odoslané
31 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 10.03.2021 Typ Doručené
31a Sprievodný list 10.03.2021 Typ Doručené
31b Plná moc 10.03.2021 Typ Doručené
32 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 25.03.2021 Typ Odoslané
33 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 08.04.2021 Typ Platba
34 predĺženie doby platnosti ÚV 12.04.2021 Typ Odoslané
PUV 46-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.12.2017 PLASTIA s.r.o. CSP System s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku