Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 45-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9044 
(21)  Číslo prihlášky  45-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.02.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 1/005   
(54)  Názov  Spôsob spájkovania kombinácie materiálov keramika/kov elektrónovým lúčom a prípravok na spájkovanie 
(57)  Anotácia  Spôsob spájkovania kombinácie materiálov keramika/kov elektrónovým lúčom je založený na tom, že medzi dva kombinované spájkované materiály aktívny kov/keramický materiál umiestnené v prípravku sa kladie vrstva neaktívnej spájky; rozfokusovaným elektrónovým lúčom vo vákuu 1.10-2 Pa pri teplote 650 °C až 1 000 °C smerovaným na prípravok sa uskutočňuje prenos tepla z prípravku na kombinované spájkované materiály aktívny kov/keramický materiál a neaktívnu spájku. Prípravkom na vytvorenie spájkovaného spoja je prstencové teleso s horným vnútorným zapusteným osadením. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK;
Urminský Ján, Ing., PhD.; Botanická 2827/1, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.04.2024 
   Maximálna platnosť do  01.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2020 10/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.02.2021 03/2021 FG2K
 
PUV 45-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 45-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.04.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 01.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 01.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 01.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 17.04.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 15.05.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 15.05.2020 Typ Doručené
6b Opis 15.05.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.05.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 21.08.2020 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 21.08.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 24.08.2020 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 21.08.2020 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.01.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.02.2021 Typ Odoslané
PUV 45-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku