Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 45-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8020 
(21)  Číslo prihlášky  45-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.02.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/04   
(54)  Názov  Prípravok na ťahanie rúr na pevnom tŕni s meraním ťažnej sily 
(57)  Anotácia  Prípravok na ťahanie rúr na pevnom tŕni s meraním ťažnej sily pozostáva z upínacej dosky (5), na ktorú je z hornej strany centrálne naskrutkovaná horná upínacia stopka (4) a na ktorú je z dolnej strany centrálne naskrutkovaný pevný tŕň (2). Ďalej pozostáva z držiaka (10) prievlaku a v ňom centrálne uloženého prievlaku (7), pričom upínacia doska (5) a držiak (10) prievlaku sú rozoberateľne prepojené ťahadlami (6) s maticovými ukončeniami. Napokon pozostáva zo spodnej upínacej stopky (8) s väzobným prvkom (11), ktorý je spodným čapom spojený so spodnou upínacou stopkou (8) a ktorý je horným čapom spojený s hrotom vzorky (1). K prípravku je možné pričleniť aj horné upínacie čeľuste (3), do ktorých je osadená horná upínacia stopka (4). K prípravku je možné pričleniť aj spodné upínacie čeľuste (9), do ktorých je osadená spodná upínacia stopka (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK;
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.; Kolkáreň, 976 81 Podbrezová; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.; ul. Mozartova 12, 917 08 Trnava; SK;
Kapustová Mária, doc. Ing., PhD.; ul. gen. Goliana 33, 917 02 Trnava; SK;
Mojžiš Milan, Ing.; ŠLN 9, 977 01 Brezno; SK;
Ridzoň Martin, Ing., PhD.; 9. mája 38, 977 03 Brezno; SK;
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.; Pajorova 10, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.02.2024 
   Maximálna platnosť do  22.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 8/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 2/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 10.03.2021 5/2021 ND2K
 
PUV 45-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 45-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 22.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.02.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 22.02.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 22.02.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 22.02.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.03.2017 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 10.04.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 10.04.2017 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.05.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 16.05.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 29.05.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 29.05.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 16.05.2017 Typ Interné listy
9 Doplnenie materiálov 24.05.2017 Typ Doručené
9a Plná moc 24.05.2017 Typ Doručené
10 záznam o ukončení konania o PÚV 10.11.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.11.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.02.2018 Typ Odoslané
13 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
14 Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 25.03.2020 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.02.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.02.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
18 predĺženie doby platnosti ÚV 05.03.2021 Typ Odoslané
PUV 45-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku