Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 45-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7340 
(21)  Číslo prihlášky  45-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.04.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.02.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 16/30  G06Q 10/10   
(54)  Názov  Zapojenie systému spracovania neštruktúrovaných dát, využívajúceho špecifickú dátovú štruktúru 
(57)  Anotácia  Opísané je zapojenie systému na spracovanie neštruktúrovaných dát, využívajúceho špecifickú dátovú štruktúru, ktoré je tvorené virtuálnou vedomostnou jednotkou (1), ktorá je tvorená vzájomne prepojeným časovým blokom (12) a obsahovým blokom (13) a indikačným blokom (11), ktorý je z jednej strany prepojený cez prenosový kanál (7) na interný dátový blok (31), ktorý je cez prenosový kanál (7) prepojený na externý vstupný blok (3) a z druhej strany je prepojený cez prenosový kanál (7) na súborový vedomostný blok (4), pričom virtuálna vedomostná jednotka (1) je prepojená z jednej strany cez prenosový kanál (7) na výstupný záložný blok (5) a z druhej strany je prepojená cez prenosový kanál (7) na používateľský výstupný blok (6), ktorý je prepojený cez prenosový kanál (7) na výstupný serverový blok (2), pričom indikačný blok (11) je tvorený vzájomne prepojeným popisným dátovým modulom (111) a priraďovacím dátovým modulom (112), a subpriraďovacím dátovým modulom (113), a prepojovacím dátovým modulom (114), a detailným dátovým modulom (115), a menovacím dátovým modulom (116). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Svetský Štefan, Ing., PhD.; Trenčianska 726/60 - 11, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Moravčík Oliver, prof. Dr. Ing.; Búdkova 16, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Svetský Štefan, Ing., PhD.; Trenčianska 726/60 - 11, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Moravčík Oliver, prof. Dr. Ing.; Búdkova 16, 811 04 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.04.2021 
   Maximálna platnosť do  15.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2015 09/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.02.2016 02/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 ND2K
 
PUV 45-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 45-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.04.2014 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.04.2014 Typ Doručené
2a Opis 16.04.2014 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 16.04.2014 Typ Doručené
2c Anotácia 16.04.2014 Typ Doručené
2d Obrázok k anotácii 16.04.2014 Typ Doručené
2e Výkresy 16.04.2014 Typ Doručené
2f Plná moc 16.04.2014 Typ Doručené
2g Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 16.04.2014 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.04.2014 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 05.05.2014 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.07.2014 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 21.07.2014 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 20.08.2014 Typ Doručené
7a Doplnenie materiálov 20.08.2014 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 20.08.2014 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.09.2014 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 21.11.2014 Typ Doručené
9a Doplnenie materiálov 21.11.2014 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2015 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 09.03.2015 Typ Doručené
11a Opis 09.03.2015 Typ Doručené
11b Nároky na ochranu 09.03.2015 Typ Doručené
11c Anotácia 09.03.2015 Typ Doručené
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.03.2015 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 10.04.2015 Typ Doručené
13a Nároky na ochranu 10.04.2015 Typ Doručené
13b Anotácia 10.04.2015 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.03.2015 Typ Interné listy
15 rešeršná správa 09.07.2015 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 09.07.2015 Typ Odoslané
17 oznámenie o výsledku rešerše 09.07.2015 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 09.07.2015 Typ Interné listy
19 záznam o ukončení konania o PÚV 10.12.2015 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.12.2015 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.02.2016 Typ Odoslané
22 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.10.2018 Typ Doručené
23 23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 16.10.2018 Typ Platba
24 predĺženie doby platnosti ÚV 17.10.2018 Typ Odoslané
PUV 45-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku